Przetargi.pl
Rozbudowa systemu sygnalizacji alarmowej na wypadek awarii Stopnia Wodnego we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (022) 587 03 60; 587 03 62-64 , fax. (022) 587 02 02
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  ul. Zarzecze 13B 13B
  03-194 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (022) 587 03 60; 587 03 62-64, fax. (022) 587 02 02
  REGON: 01618399100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgw.warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja niezespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa systemu sygnalizacji alarmowej na wypadek awarii Stopnia Wodnego we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu sygnalizacji alarmowej na wypadek awarii Stopnia Wodnego we Włocławku. Rozbudowa systemu sygnalizacji alarmowej polegać będzie m.in. na dobudowie dwóch nowych stacji sygnalizacyjnych świetlnych (semaforów), dobudowie dwóch nowych stacji sygnalizacyjnych dźwiękowych, modernizacji obecnie istniejących 14 stacji terenowych poprzez m.in. zwiększenie natężenia emitowanych sygnałów dźwiękowych, przeprogramowanie modułów audio, wprowadzenie dodatkowej ochrony przed przepięciami atmosferycznymi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453120007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz posiadający doświadczenie w realizacji podobnych prac, potwierdzone dokumentami wymienionymi w punkcie poniżej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału na podstawie analizy złożonej oferty przygotowanej zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz dołączonych do niej dokumentów i oświadczeń. Ocena spełniania warunków udziału będzie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagane oświadczenia i dokumenty: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodne ze wzorem dołączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - wykaz min. 2 robót o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Jako zamówienia podobne do przedmiotu zamówienia zamawiający rozumie roboty w zakresie instalacji zdalnie sterowanych systemów alarmowych o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 40 000 PLN (brutto), - dokumenty dotyczące min. 2 pozycji wykazu wymienionego powyżej, potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie, - dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień określonych przepisami Prawa budowlanego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzgw.warszawa.pl/zampubl.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach