Przetargi.pl
Dostawa lekkiego oleju opałowego do szkół na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą

Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą ogłasza przetarg

 • Adres: 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6741098 w. 22 , fax. 048 6741179
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
  pl. O. H. Koźmińskiego 1/2 1/2
  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, woj. mazowieckie
  tel. 048 6741098 w. 22, fax. 048 6741179
  REGON: 00052924900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa lekkiego oleju opałowego do szkół na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa lekkiego oleju opałowego do: Publicznej Szkoły Podstawowej ul. Szkolna 4 _ około 40 m3, Publicznego Gimnazjum ul. Ogrodowa 16 _ około 60 m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 231221009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie podlega wykluczeniu z postępowania art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz złoży oświadczenie z art. 22 w/w ustawy i wyrazi zgodę na warunki projektu umowy. Ocena spełnia/nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny dokument potwierdzający wymagania techniczne oferowanego lekkiego oleju opałowego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowemiasto.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach