Przetargi.pl
Budowa ulicy Konopnickiej w Żyrardowie na odcinku od ul. Mireckiego do ul. Kasztanowej.

Gmina Żyrardów ogłasza przetarg

 • Adres: 96-300 Żyrardów, Plac Jana Pawła II 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8581567 , fax. 046 8553782
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żyrardów
  Plac Jana Pawła II 1 1
  96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie
  tel. 046 8581567, fax. 046 8553782
  REGON: 00059289700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zyrardow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Konopnickiej w Żyrardowie na odcinku od ul. Mireckiego do ul. Kasztanowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Konopnickiej w Żyrardowie w zakresie: 1. budowa ulicy, w tym: wykonanie jezdni, chodników, zjazdów i zatok postojowych, oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem organizacji ruchu; 2. budowa kanalizacji deszczowej; 3. budowa oświetlenie ulicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451331244
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje składania wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; b) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: posiadają uprawnienia do kierowania robotami drogowymi, sanitarnymi i elektrycznymi; c) udokumentują wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat (2005-2009) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie - przebudowie drogi, w zrozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., z nawierzchnią z kostki betonowej (wraz z jej podstawowymi elementami konstrukcyjnymi wynikającymi z dokumentacji projektowej dot. jezdni, chodników, miejsc parkingowych, miejsc postojowych, zjazdów, itp.) wraz z kanalizacją deszczową lub sanitarną o podobnym do niniejszego zamówienia zakresie rzeczowym i technicznym oraz o wartości min. 800 000,00 zł. W przypadku braku realizacji budowy drogi i kanalizacji sanitarnej lub deszczowej w jednym zadaniu za spełnienie ww. warunku przez Wykonawcę uznane zostanie wykazanie: - budowy/przedudowy drogi z nawierzchnią z kostki betonowej (wraz z jej podstawowymi elementami konstrukcyjnymi wynikającymi z dokumentacji projektowej dot. jezdni, chodników, miejsc parkingowych, miejsc postojowych, zjazdów, itp.) o wartości min. 600 000,00 zł w ramach jednego zadania; - budowy kanalizacji deszczowej lub sanitarnej na obiektach liniowych (drogi, ulice miejskie) o wartości min. 200 000,00 zł w ramach jednego zadania. Ww. warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 6 niniejszej specyfikacji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5a niniejszej specyfikacji muszą być: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Odpis musi potwierdzać, że na dzień składania ofert Wykonawca prowadził działalność w zakresie objętym zamówieniem. 2) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia w wysokości co najmniej 1000000,00 zł. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, każdy z nich przed popisaniem umowy, zgodnie z art. 6471 Kodeksu Cywilnego, będzie musiał przedstawić polisę lub inny dokument ubezpieczenia na sumę 300 000,00 zł w przypadku branży sanitarnej i 200 000,00 zł w przypadku branży elektrycznej lub 500 000,00 zł w przypadku prowadzenia działalności w ww. branżach łącznie. W przypadku posiadania polisy lub innego ubezpieczenia w dniu składania ofert o wartości niższej niż 1 000 000, 00 zł Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym zobowiązuje się przed podpisaniem umowy do podwyższenia kwoty ubezpieczenia do wysokości wymaganej w SIWZ. B) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5b niniejszej specyfikacji muszą być: 1) Wskazanie: a osoby, która będzie sprawować funkcję kierownika budowy wraz z jej uprawnieniami umożliwiających sprawowanie ww. funkcji zgodnie z przepisami prawa Budowlanego (załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji), b osób, które kierować będą robotami w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej wraz z ich uprawnieniami budowlanymi w ww. specjalnościach określonymi przepisami Prawa budowlanego (załącznika nr 4 do niniejszej specyfikacji); 2) Zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu Zawodowego dla ww osób, potwierdzające ich przynależność do Izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, aktualnego na dzień składania ofert. Zamawiający dopuszcza, jako dokument równoważny, złożenie nieaktualnego zaświadczenia z ww Izby oraz dowodu dokonania wpłaty należnych składek, z którego wynika, że są one opłacone na dzień składania ofert. C) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5c niniejszej specyfikacji muszą być: 1) Sporządzony przez Wykonawcę wykaz zrealizowanych zadań (wg załącznika nr 3 do niniejszej specyfikacji), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, dotyczących zakresu, o którym mowa w punkcie 5c niniejszej specyfikacji. Wykaz musi zawierać: nazwę i lokalizację budowy, opis wykonanych robót wraz z ich zakresem finansowo-rzeczowym, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót, wartość brutto zrealizowanych robót, nazwę, adres i telefon Zamawiającego; 2) Dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie, np. referencje. 3) Przekazane dokumenty i informacje muszą jednoznacznie potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu. D) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: Wypełniony Druk Oferta, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zyrardow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną