Przetargi.pl
Wykonanie 9 operatów szacunkowych

Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Radomia ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-48 36 20 283, 36 20 284 , fax. 0-48 36 20 282
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Radomia
  ul. Jana Kilińskiego 30 30
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 0-48 36 20 283, 36 20 284, fax. 0-48 36 20 282
  REGON: 67022345100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie 9 operatów szacunkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 9 operatów szacunkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres zamówienia - poniżej 206.000 EUR
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 703000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. -Poprzez posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający rozumie posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). -Posiadanie wpisu prowadzonej działalności we właściwym rejestrze bądź ewidencji działalności gospodarczej. 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: -Poprzez osoby zdolne do wykonania zamówienia w przypadku, gdy realizacja przedmiotu zamówienia będzie powierzona osobom, którymi dysponuje wykonawca lub które zostaną udostępnione przez inne osoby, zamawiający rozumie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane i aktualne uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. -Poprzez znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający rozumie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. -W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu zamawiający wymaga przedłożenia zaświadczeń o nie zaleganiu wykonawcy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Oceny spełniania w/w warunków zamawiający dokona uwzględniając kompletność złożonej oferty oraz poprawność złożonych dokumentów wymienionych w punkcie XI SIWZ metodą SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA, z uwzględnieniem przepisu art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunki

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.radom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach