Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaszowie.

Urząd Gminy w Starej Błotnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 26-806 Stara Błotnica, 46
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 385-77-90 , fax. 048 383-50-92
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Starej Błotnicy
  46 46
  26-806 Stara Błotnica, woj. mazowieckie
  tel. 048 385-77-90, fax. 048 383-50-92
  REGON: 00054003800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starablotnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaszowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Parametry techniczne samochodu: - Samochód pożarniczy średni nie starszy niż 1998 rok produkcji - Silnik diesel nie mniej niż 200 KM - Napęd 4x2 - Wspomaganie układu kierownicy - Kabina min. na sześć osób - Autopompa - Zbiornik na wodę min. 1800 l. - Dwa szybkie natarcia. - Fabrycznie nowe opony przód i tył - Maszt oświetleniowy - Drabina min 9 m. - Blokada mostu Pojazd wyposażony w radiostację przenośną, piłę spalinową - szt. 1, węże W 75 - 3 szt., węże W 52 - 5 szt. Pojazd przygotowany do rejestracji w kraju. Samochód winien być wyposażony w sprawną technicznie autopompę oraz sygnalizację dźwiękową i świetlną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin pojazdu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; - spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Ocenie spełnienia warunków wymaganych od oferentów podlegać będą zagadnienia, na temat których oferent jest zobowiązany dostarczyć oświadczenia i dokumenty, oraz zapewnienie gwarancji przez dostawcę. Ocena zostanie dokonana w systemie spełnia - nie spełnia. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania zamawiającego. Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art.24 ustawy Pzp. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie odrzucona zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, b) podpisane oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działalności oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starablotnica.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach