Przetargi.pl
Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym

Gmina Stare Babice ogłasza przetarg

 • Adres: 05-082 Stare Babice, Rynek 32
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 722 95 36 , fax. 0-22 722 95 36
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stare Babice
  Rynek 32 32
  05-082 Stare Babice, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 722 95 36, fax. 0-22 722 95 36
  REGON: 01327185500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stare-babice.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: 1)wykonanie II etapu robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego budynku OSP przy ul. Warszawskiej 828 w Borzęcinie Dużym; w 2014 r. Zamawiający wybudował zasadniczy budynek Ochotniczej Straży Pożarnej (na rysunkach elewacji - budynek wyższy) bez części szkoleniowej (na wybudowaną część Zamawiający uzyskał pozwolenie na użytkowanie), 2)zagospodarowanie terenu wokół całego obiektu. 2.Przedmiot umowy opisany jest szczegółowo w dokumentacji technicznej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Uwaga! Dokumentację techniczną należy czytać tylko w zakresie budowy budynku części szkoleniowej tj. pomiędzy osiami A i C, na rysunkach elewacji -niższy budynek) i obejmuje wykonanie m.in. następujących robót i czynności: 1)budowa budynku szkoleniowego (część niska obiektu) występująca w dokumentacji projektowej pomiędzy osią A a osią C (01-pokój szkoleniowy, 0-2 wiatrołap, 19-szatnia dla gości), całość o powierzchni ok. 108 m2, (fundamentowanie, murowanie ścian, konstrukcja i pokrycie dachu, ocieplenie ścian i dachu, elewacje, odwodnienie, stolarka drzwiowa (4 szt.) i okienna (5 szt.), instalacja elektryczna, alarmowa i sanitarna (c.o.), 2)odtworzenie przejścia (podciąg został wykonany w trakcie budowy budynku zasadniczego) z pomieszczenia 20 (budynek istniejący wysoki - korytarz do pomieszczenia 19 - szatnia dla gości, 3)wykonanie odwodnienia dachu i nawierzchni utwardzonej (dojścia i podjazdy) wokół budynku OSP, 4)wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku OSP (opaska wokół budynku, chodniki, plac wewnętrzny, plac manewrowy, miejsca postojowe, zagospodarowanie zieleni - założenie trawników, wiata śmietnikowa), 5)w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do pełnej obsługi geodezyjnej zadania oraz wykonania dokumentacji powykonawczej, 6)dokumentacja powykonawcza, którą Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu odbioru końcowego musi zawierać, co najmniej: a)projekty budowlano - wykonawcze będące załącznikiem do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia oraz do pozwolenia na budowę wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami, b)protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jak i po jego zakończeniu, c)atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, d)protokoły częściowe odbiory robót, e)dziennik budowy i dokumentację budowy zawierającą wszelkie notatki, ustalenia itp. f)geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, Zamawiający dopuszcza, aby w dniu odbioru Wykonawca przedstawił szkice geodezyjne wraz z potwierdzeniem zgłoszenia złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do kartowania w składnicy map a dostarczył ją po kartowaniu, 7)uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dobudowanej części (budynek szkoleniowy) i zagospodarowania terenu wokół całego obiektu (budynek zasadniczy + budynek szkoleniowy). 3.Postanowienia wstępne. 1)dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem cały obiekt budowlany (budynek strażnicy OSP w Borzęcinie Dużym) wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym także część, która została już wybudowana w roku 2014 (budynek zasadniczy); należy korzystać z niej jedynie w części, która odpowiada wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy tj. pomiędzy osiami A i C, 2)Wykonawca zapozna się z dokumentacją projektową udostępnioną na stronie internetowej Zmawiającego, a wybrany w postępowaniu Wykonawca podpisem na umowie potwierdzi, że nadaje się ona do wykonania przez niego przedmiotu umowy, 3)Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie z dokumentacją projektową, umową, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami w sposób zapewniający, że wykonany przedmiot umowy będzie spełniał prawidłowo swoje przeznaczenie, 4)zaleca się Wykonawcy dokonanie oględzin miejsca robót i zapoznanie się z warunkami ich prowadzenia, a także sprawdzenie ilości i charakteru prac w celu dokonania właściwej wyceny robót, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu umowy. 4.Warunki wykonania przedmiotu umowy: 1)Wykonawca dostosuje kolorystykę wykończenia do istniejącego wykonania budynku zasadniczego Ochotniczej Straży Pożarnej, 2)w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy robót z rozbiciem na miesiące, który będzie podstawą do miesięcznych rozliczeń za wykonane roboty stanowiące przedmiot zamówienia, 3)Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, 4)Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonywaniu przedmiotu umowy, do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie, 5)roboty budowlane prowadzone będą na terenie funkcjonującego obiektu specjalnego przeznaczenia; ze względu na charakter i pełnione funkcje istniejącego, zasadniczego budynku OSP wykonywanie przedmiotu zamówienia nie może spowodować utrudnienia w jakiejkolwiek działalności OSP, a w szczególności w wyjeździe samochodów bojowych straży z istniejącego budynku strażnicy; 6)lokalizację zaplecza budowy, jego wygrodzenie oraz składowanie materiałów należy uzgodnić z Komendantem OSP w Borzęcinie Dużym; lokalizacja powyższych elementów uwagi na konieczną ciągłą służbę OSP możliwa będzie jedynie za istniejącym budynkiem zasadniczym OSP - UWAGA! przy planowaniu robót oraz dostaw materiałów należy zwrócić uwagę na trudności z dojazdem na tył istniejącego budynku do budowanego obiektu (jedyny dostępny dojazd posiada przestrzeń szerokości około 2 m pomiędzy istniejącym, zasadniczym budynkiem OSP a ogrodzeniem. 7)Uwaga! Wykonawca bezwzględnie musi uzgadniać z Komendantem OSP w Borzęcinie Dużym sposób organizacji pracy, tak, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania OSP, 8)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenie terenu budowy jak i jego zaplecza, w trakcie prowadzenia swoich prac, 9)Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 10)Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy, 11)woda i energia elektryczna na potrzeby robót budowlanych mogą być pobierane z istniejących przyłączy budynku po uprzednim opomiarowaniu i ustaleniu rozliczenia z Użytkownikiem (OSP w Borzęcinie Dużym), 12)dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, Zamawiający wymaga w zależności od potrzeb wyznaczenia dróg tymczasowych, prowadzenie dróg tymczasowych po terenie uzgodnić z właścicielami nieruchomości, a w zakresie terenu strażnicy z OSP w Borzęcinie Dużym, 13)zieleń znajdującą się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem; rośliny zniszczone w trakcie prac budowlanych odtworzone zostaną przez Wykonawcę na jego koszt, 14)Wykonawca systematycznie, (co najmniej raz w tygodniu, w zależności od sytuacji) i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie odpady komunalne oraz inne odpady budowlane, celem zapewnienia porządku. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 15)po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 16)należności za roboty zlecone przez Zamawiającego innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy będą potrącane z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, 17)za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca, 18)wady ujawnione w czasie odbioru oraz wszelkie naprawy gwarancyjne będą usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 19)od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili zakończenia prac Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie, 20)Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac, 21)Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy; 22)Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie: a)organizacji i wykonywania prac, b)zabezpieczenia interesów osób trzecich, c)ochrony środowiska, d)warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, e)organizacji i utrzymywania zaplecza budowy, f)bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, g)ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 9 000 zł (dziewięć tysięcy zł) zgodnie z formą określoną w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rękojmia za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stare-babice.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach