Przetargi.pl
Dostawa sprzętu do elektrochirurgii dla SP ZZOZ w Kozienicach

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach ogłasza przetarg

 • Adres: 26-900 Kozienice, al. gen. Wł. Sikorskiego 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6148234 , fax. 48 6148139, 6148332
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
  al. gen. Wł. Sikorskiego 10 10
  26-900 Kozienice, woj. mazowieckie
  tel. 48 6148234, fax. 48 6148139, 6148332
  REGON: 67014645000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalkozienice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu do elektrochirurgii dla SP ZZOZ w Kozienicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do elektrochirurgii dla Bloku Operacyjnego oraz Pracowni Endoskopowej SP ZZOZ w Kozienicach zgodnie z załączonym przedmiotem zamówienia - załącznik Nr 2 do siwz. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2 do siwz. 3) Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):33.16.20.00-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych. 4) Przedmiot zamówienia składa się z 5 (słownie: pięć) niepodzielnych zadań. zadanie Nr 1 - Sprzęt do elektrochirurgii; zadanie Nr 2 - Narzędzia do endoskopii; zadanie Nr 3 - Akcesoria do endoskopii; zadanie Nr 4 - Sprzęt do chirurgii małoinwazyjnej; zadanie Nr 5 - Narzędzia chirurgiczne laparoskopowe 5) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania, ale dane zadanie jest niepodzielne i Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do zaoferowania wszystkich pozycji danego zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331620003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji dostaw częściowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalkozienice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach