Przetargi.pl
Roboty remontowo-budowlane w PZOL Grojec

Powiatowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grojcu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-615 Grojec, Aleja Ogrodowa 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8428136 , fax. 033 8428903
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grojcu
  Aleja Ogrodowa 1 1
  32-615 Grojec, woj. małopolskie
  tel. 033 8428136, fax. 033 8428903
  REGON: 00029830100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzol.cba.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowo-budowlane w PZOL Grojec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty w zakresie odwadniania gruntu, Roboty w zakresie kształtowania terenu, Roboty budowlane w zakresie układania chodników, Roboty w zakresie naprawy dróg dojazdowych, Roboty budowlane w zakresie powiększenia parkingu , Instalacje wodno-kanalizacyjne i sanitarne, Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian, Licowanie ścian płytkami, Montowanie drzwi i okien.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga składania wadium w wysokości 3.000 złotych, opłata potwierdzona przelewem bankowym. Wadium należy wpłacać na konto Zamawiającego -Bank Spółdzielczy w Zatorze, nr rachunku 80 8136 0000 0030 0171 2000 0010 Wadium zostanie zwrócone zgodnie z art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: I. zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawa zamówień publicznych: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia-wykonawca winien przedstawić potwierdzenie bankowe o zdolności finansowej lub kredytowej powyżej 200.000,- PLN. 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. II. Przedstawią polisę OC na wartość co najmniej 800.000,- PLN. III. Przedstawią co najmniej 3 referencje wykonania robót w placówkach Służby Zdrowia. IV. Wykonawca winien zatrudniać lub dysponować minimum 10 pracownikami w tym kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi o specjalności budowlano-instalacyjnej. Ponadto akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - załącznik nr 1 - wzór oferty. - załącznik nr 2 - sporządzony na podstawie obmiaru robót i dokumentacji technicznej, - załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymagania z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. art. 24 ust 1 i 2 ustawy, - Załącznik nr 5 - podpisany projekt umowy. - wykaz dokumentów określonych w załączniku nr 6. - Załącznik nr 7 - wykaz osób uprawnionych do prowadzenia robót. - Załącznik nr 8 - wykaz podwykonawców lub oświadczenie. - Dokument potwierdzający upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie to nie wynika z innego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzol.cba.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach