Przetargi.pl
Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Żabnica-Breń w km 11+230 - 58+680 w gm. Wadowice Górne, Szczucin, Mędrzechów, Olesno, Żabno, Lisia Góra, m. Tarnów

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-153 Kraków, ul. Szlak 73
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6344033 , fax. 012 6188010
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Szlak 73 73
  31-153 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6344033, fax. 012 6188010
  REGON: 00057754400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzmiuw.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Żabnica-Breń w km 11+230 - 58+680 w gm. Wadowice Górne, Szczucin, Mędrzechów, Olesno, Żabno, Lisia Góra, m. Tarnów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług projektowych dla zadania pn.: Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Żabnica-Breń w km 11+230 - 58+680 w gm. Wadowice Górne, Szczucin, Mędrzechów, Olesno, Żabno, Lisia Góra, m. Tarnów. Koncepcja powinna zawierać: 1) Zagadnienia techniczne 1.1. Identyfikacja przyczyn i poziomu obecnego zagrożenia powodziowego - źródła zagrożenia - bezpośrednie przyczyny zagrożenia - rodzaje i lokalizacja zagrożeń - zasięg i poziom zagrożenia 1.2. Określenie obszarów zalewowych z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu (MNT) wraz z określeniem obszarów dla których zasadnym jest budowa nowych wałów przeciwpowodziowych. 1.3. Ocena skuteczności istniejących obwałowań wraz z analizą konieczności działań modernizacyjnych. 1.4. Analiza i ilościowa ocena możliwości obniżenia zagrożenia powodziowego poprzez : - analiza i ilościowa ocena możliwości przyspieszenia odpływu wielkich wód i obniżenia ich poziomu poprzez uporządkowanie koryta rzeki Żabnica-Breń (działania inwestycyjne i konserwacyjne) - analiza i ilościowa ocena możliwości obniżenia zagrożenia powodziowego ( w tym analiza zamierzeń urbanistycznych gmin) przez racjonalne zmiany w obecnym i ograniczenia w planowanym zagospodarowaniu przestrzennym zlewni rzeki - propozycje innych możliwych działań z oceną ich efektów ( zbiorniki, poldery, kanały ulgi itp. ) 1.5. Wstępne określenie możliwości pozyskania terenów pod inwestycje. 1.6. Określenie możliwości pozyskania gruntów na ewentualną budowę wałów (rezerwy ziemne). 1.7. Określenie obszarów chronionych i ich wpływu na możliwości realizacji inwestycji. - opracowanie przyrodnicze wraz z dendrologią 1.8. Analiza oddziaływania na środowisko dla potrzeby uzgodnień wstępnych i do konsultacji społecznych poprzez opracowanie m.in.: - mapa poglądowa w skali 1:10 000 - mapa zasadnicza w skali 1:2 000 - dane hydrologiczne - analiza fizyko-chemiczna wody, gruntu w dnie i odkładów dla określenia przyjęcia kierunków rozwiązań inwestycyjnych - rozpoznanie budowy geologicznej terenu inwestycji - wypisy z geodezyjnego rejestru gruntów - oświadczenia właścicieli gruntów, na których realizowana będzie inwestycja ( dla proponowanych wariantów) w sprawie udostępnienia terenu pod inwestycję lub odmowy udostępnienia - przez udostępnienie należy rozumieć wstępne zgody czasowe lub trwałe zajęcie terenu, oraz warunki tego zajęcia. - inwentaryzacja istniejącego zagospodarowania terenu: 1. inwentaryzacja istniejących cieków i urządzeń wodnych (potoki, rowy, kanały) z oceną ich stanu technicznego, 2. inwentaryzację istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego krzyżującego się z projektowanymi rozwiązaniami inwestycyjnymi - w tym modernizowanymi wałami - (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć cieplna i gazowa, energetyczna, telekomunikacyjna itp.) wraz z wstępnymi uzgodnieniami, 3. inwentaryzacja układu komunikacyjnego z zagospodarowaniem terenu wraz z wstępnymi uzgodnieniami, 4. dokumentacja fotograficzna obrazująca stan urządzeń - budowli podstawowych (wały) i towarzyszących (obwałowania boczne, cofkowe) wraz z infrastrukturą techniczną (śluzy, rampy, pompownie itp.). 2) Zagadnienia społeczno-ekonomiczne 2.1. Określenie szacunkowych kosztów inwestycji 2.2. Określenie szacunkowych strat powodziowych na rozpatrywanym obszarze oddziaływania wałów powodziowych i planowanych inwestycji. 2.3. Określenie stopy zwrotu nakładów inwestycyjnych 2.4. Określenie pozostałych społecznych i gospodarczych uwarunkowań mających istotny wpływ na przyjęcie określonych rozwiązań inwestycyjnych. 3) Pozostałe opracowania 3.1. Określenie opracowań niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. 3.2. Określenie wstępnego harmonogramu prac. 3.3. Określenie wymagań stawianych wykonawcy 3.4. Określenie inwestycji towarzyszących Opracowanie winno odpowiadać Studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gmin. Koncepcja należy opracować w konsultacji z: - Samorządami Lokalnymi - RZGW - MZMiUW - PZMiUW - Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody 4)Koncepcję należy opracować w oparciu o między innymi: -Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 3 grudnia 2004 roku) -Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DZ.U. Nr 261 poz. 2603 z 9 grudnia 2004 roku) -Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 16 września 2004 r.) -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 10 lipca 2003 r.) -Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 roku) -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389) -Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000-60-EC Rady Europy z dnia 23.10.2000 r.) -Ustawa o ochronie przyrody Ustawa z dnia 16.04.2004 r. Dz. U. Nr 92 poz. 880 -Ustawa Prawo Wodne z 2005 r. Dz. U. Nr 239 poz. 2019 -Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 z późn. zmianami (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 p.1118) -Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze Dz. U. Nr 27 poz. 96 z 1994 r. -Uchwała 251-IX-2005 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły z dnia 31.03.2005 r. -Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) Uwaga. Wykonawcę obowiązywać będą ustawy i przepisy wykonawcze aktualne na dzień przekazania Inwestorowi koncepcji. 5) Przedmiot zamówienia należy wykonać w 10 egzemplarzach + 1 egz. kopii dokumentacji w wersji elektronicznej poprzez zapisanie na płycie CD dokumentacji w formacie PDF (pdf) z podziałem na oddzielne pliki dla każdego elementu dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy, w szczególności: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, o której mowa w przedmiocie zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. a)wykonali 1 usługę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością (wartość nie mniejsza niż 200 000 zł brutto) pracom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za prace odpowiadające swoim rodzajem Zamawiający uznaje prace w zakresie wykonania studium, koncepcji w zakresie ochrony powodziowej. b)dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), -projektant nr 1 posiadający uprawnienia:o specjalności konstrukcyjno-budowlanej i specjalizacji techniczno - budowlanej do projektowania w zakresie: obiekty budowlane melioracji wodnych lub śródlądowych budowli hydrotechnicznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa -projektant nr 2 posiadający uprawnienia:do wykonywania dokumentacji hydrologicznych. Funkcję projektanta nr 1 i projektanta nr 2 może pełnić jedna osoba pod warunkiem łącznego spełnienia powyższych warunków. 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: a) ich obroty za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres (na podstawie rachunku zysków i strat) w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto. b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum stanowiącą wartość złożonej oferty. 4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy; Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy jest zobowiązany do złożenia w ofercie: A) Koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym; B) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. C) Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. D) Oświadczenie Wykonawcy sporządzonego zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 2 do siwz - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY. 2.Wykonawca w celu potwierdzenia niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest zobowiązany do złożenia w ofercie: A) Wykazu wykonanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 3 do siwz - WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ. B) Wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz - WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW. Jeżeli osoby wyszczególnione w wykazie nie są zatrudnione przez wykonawcę w oparciu o umowy o pracę należy do wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoich pracowników, że udostępni swoich pracowników Wykonawcy dla potrzeb realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, a w wypadku osób fizycznych oświadczenie, że wyrażają zgodę na uczestnictwo w realizacji przedmiotu zamówienia po stronie wykonawcy. C) Dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz należą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 3.Wykonawca w celu potwierdzenia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów: A) Należy wypełnić i dołączyć do oferty druk INFORMACJA O OBROTACH stanowiący załącznik nr 5 do siwz. B) Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 4. W wypadku, gdy kilku Wykonawców wspólnie ubiega się o zamówienie publiczne, do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty jak w ust. 1,2 i 3 (i odpowiednio w ust. 5) z tym, że dokumenty wskazane w ust. 1 muszą być wystawione na każdego z Wykonawców osobno. Oświadczenie z art. 22 Ustawy może być złożone przez każdego z Wykonawców z osobna zgodnie z drukiem określonym w załączniku nr 2 lub złożone wspólnie zgodnie z drukiem określonym w załączniku nr 2. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawców. 5.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: 1)w ust. 1 lit B), C) i E) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że A)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, B)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, C)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 2)w ust 1 lit. D) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym wart 24 ust 4 - 8 Ustawy. 5.2 dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 5.1 pkt 1) lit A) i C) oraz w ust. 1) muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5.3 Dokument, o którym mowa powyżej w ust. 5.1 pkt 1) lit. B) oraz ust 1 musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5.4 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej tj. w ust. 5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie takie nie może być wystawione wcześniej niż odpowiednio 6 i 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (odpowiednio do wskazanych w ust. 5.2 i 5.3 terminów wystawienia dokumentu, który oświadczenie ma zastąpić).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzmiuw.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach