Przetargi.pl
Instalacja oświetlenia boiska sportowego w Ropie - modernizacja boiska w ramach programu Orlik plus

Gmina Ropa ogłasza przetarg

 • Adres: 38-312 Ropa, Ropa 733
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3534014, 3534017 , fax. 018 3534017
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ropa
  Ropa 733 733
  38-312 Ropa, woj. małopolskie
  tel. 018 3534014, 3534017, fax. 018 3534017
  REGON: 49000905600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Instalacja oświetlenia boiska sportowego w Ropie - modernizacja boiska w ramach programu Orlik plus
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Instalacja oświetlenia boiska sportowego w Ropie - modernizacja boiska w ramach programu Orlik plus: 1. Roboty ziemne 2. Ułożenie rur osłonowych 3. Ułożenie kabli 4. Ułożenie uziomów 5. Wykonanie fundamentów pod maszty 6. Montaż i stawianie masztów M - 120 - 6 szt. 7. Montaż oświetlenia na masztach 8. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym - 3 szt. 9. Montaż wysięgników i opraw oświetleniowych 10. Montaż tabliczek bezpiecznikowych i urządzeń rozdzielczych 11. Badania i pomiary
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8, Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, składający ważną i odpowiednią ofertę, oraz: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. Art. 24 PZP, ponadto: e) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niezbędne do wykonania zamówienia. Osoby te powinny dysponować aktualnym dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. f) Wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 3 zadania odpowiadające zakresem przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł (brutto) każde z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. g) Dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia. h) Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 100 000 zł a także: 2. zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2, 3 ust. 2 pkt 5, 5a*, 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. Nr 87 z dnia 24 maja 2006 r., poz. 605 z późn. zm.) *-jeżeli dotyczy 3. oświadczą, że spełniają warunki określone w art. 22 PZP oraz że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP, 4. Sprawdzenie ww warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 7). 2. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 6. Dokumenty zgodne z art. 26 ust. 1 PZP i wyszczególnione w § 1 ust. 1 pkt. 2, 3 ust. 2 pkt. 5, 5a* 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. Nr 87 z dnia 24 maja 2006 r., poz. 605 z późn. zm.): a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie ( wg. załącznika nr 4) e) Dokumenty (referencje lub inny dokument) potwierdzające, że roboty wymienione w załączniku nr 4 zostały wykonane należycie. f) wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności (załącznik nr 5) oraz: - kopie uprawnień budowlanych osób, wyznaczonych do kierowania robotami. - aktualne zaświadczenie ww osób o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego, o ile obowiązek przynależności do ww Izby istnieje g) Zaakceptowany projekt umowy na wykonanie projektu (załącznik nr 8). *- jeżeli dotyczy 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6. ppkt. a, b, c składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym określone w pkt 6. i w pkt 7. są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Dokumenty przetargowe, które zostały otworzone w trakcie wykonywania procedury przetargowej zatrzymuje Zamawiający. 10.Załączniki powinny zostać wypełnione (bądź przepisane z zachowaniem formy i treści i wypełnione) przez Wykonawcę bez dokonywania jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą ich sensu. 11.Projekt umowy ( zał. 8) powinien zostać zaakceptowany bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian. 12. Zgodnie z art. 23 ust.1 PZP Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W w/w przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w pkt 5 oraz 6 podpunktach a ÷ c winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie. 13. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów i oświadczeń lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyższa kopia musi być potwierdzona -za zgodność z oryginałem- przez Wykonawcę lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach