Przetargi.pl
Zakup autobusu fabrycznie nowego dla Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie

Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-500 Chrzanów, ul. Kubusia Puchatka 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 6238951, 6235260 , fax. 0-32 6235260
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie
  ul. Kubusia Puchatka 2 2
  32-500 Chrzanów, woj. małopolskie
  tel. 0-32 6238951, 6235260, fax. 0-32 6235260
  REGON: 12038446029113
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup autobusu fabrycznie nowego dla Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup autobusu fabrycznie nowego dla Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, ul. Kubusia Puchatka 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty na formularzu ofertowym zgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na piśmie, w wyznaczonym terminie. Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty wymienione w SIWZ. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy : - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia tj: spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Pzp - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Nie spełnienie jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferent zobowiązany jest złożyć: a) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik 1 do SIWZ) b) zaakceptowany i podpisany opis przedmiotu zamówienia - dane techniczne-(załącznik nr 2) c) oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 PZP i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP (załącznik 3) d) oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z opłatami podatków oraz składek społecznych i zdrowotnych.(załącznik 4) e) zaakceptowany i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy projekt umowy (załącznik nr 5 ) f) oryginał lub kserokopie, poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru (np. Rejestr Sądowy) albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. g) w przypadku, gdy ofertę składa spółka cywilna należy bezwzględnie dołączyć umowę spółki cywilnej - w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. h) pełnomocnictwo dla osoby lub osób składających ofertę, a nie ujawnionych w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy jako osoby uprawnionej do jego reprezentowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chrzanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach