Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego autobusu szkolnego dla potrzeb gminy Czarny Dunajec

Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu ogłasza przetarg

 • Adres: 34-470 Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2613540 , fax. 018 2613530
 • Data zamieszczenia: 2015-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
  ul. Piłsudskiego 2 2
  34-470 Czarny Dunajec, woj. małopolskie
  tel. 018 2613540, fax. 018 2613530
  REGON: 49525000537757
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarny-dunajec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego autobusu szkolnego dla potrzeb gminy Czarny Dunajec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia dostawa fabrycznie nowego autobusu szkolnego dla potrzeb gminy Czarny Dunajec. 2. Oferowana cena ma obejmować oznakowanie pojazdu zgodnie z wytycznymi zamawiającego. Projekt graficzny oznakowania będzie ustalony w trakcie realizacji zamówienia. 3. Szczegółowy zakres zamówienia został wyszczególniony w załączniku nr 7 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 4. Wszystkie wskazane w dokumentacji siwz znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć, jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/. 5. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia ma odpowiadać dokumentacji przetargowej. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - art. 30 ust .5 ustawy /np. materiały, urządzenia/ tzn. takie, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w siwz. 7. W interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości - 10.000,00 PLN) W przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniądza, do oferty należy załączyć oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego; b) niepieniężnej, do oferty należy dołączyć: - oryginał tego zabezpieczenia przy czym wymaga się by dokument ten nie był trwale połączony z ofertą; - oraz kserokopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Szczegółowe wymagania dotyczące wpłaty wadium, opisane zostały w pkt. 8 siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czarny-dunajec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach