Przetargi.pl
roboty budowlano-remontowe

Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, ul. Czyżykowska 70
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5314005 , fax. 058 5303255
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie
  ul. Czyżykowska 70 70
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
  tel. 058 5314005, fax. 058 5303255
  REGON: 19298941800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  roboty budowlano-remontowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-remontowe . Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na niżej wymienione części: Część I : 1. Traugutta5 - osuszenie etapowe budynku Część II : 1. Traugutta 5 - podniesienie poziomu bezpieczeństwa p-poż Część III : 1. Woj.Polskiego 2- remont dachu i trzech lokali gminnych Część IV : 1. Stoczniowców 1R - remont dachu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: - przedmiar robót, - specyfikacja istotnych warunków zamówienia, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 1. Roboty będą prowadzone w budynkach zamieszkałych. 2. W celu prawidłowego oszacowania robót wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta w okresie związania powinna być zabezpieczona w wadium w wysokości: dla części I (Traugutta 5 - osuszanie): 7000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), dla części II (Traugutta 5 - p-poż): 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100, dla części III (Woj. Polskiego 2): 4000,00 złotych (słownie: cztery tysiace złotych 00/100), dla części IV (Stoczniowców 1R): 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdzisiąt złotych), które należy wnieść w terminie do składania ofert. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na konto (rachunek) Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie Bank Polska Kasa Opieki S.A. o/Tczew nr 37 1240 1242 1111 0010 0225 2417

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkzm.tczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach