Przetargi.pl
Roboty budowlane związane z wykonaniem posadzki betonowej w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bychawie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-012 Lublin, ul. Szczerbowskiego 6
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5351340 , fax. 081 5325934
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
  ul. Szczerbowskiego 6 6
  20-012 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5351340, fax. 081 5325934
  REGON: 43102939800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kmpsp.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane związane z wykonaniem posadzki betonowej w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bychawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie posadzki betonowej w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bychawie o powierzchni 266,173 m3. Opis warstw posadzki. - podsypka z pospółki frakcja 2-8 mm gr. 30 cm, - izolacja pozioma 1 x folia budowlana gr. 0,3 mm, - warstwa nośna posadzki gr. 20 cm z betonu C 20/25 (B25) zbrojona zbrojeniem rozproszonym z włókien polimerowych w ilości 2 kg/m3 betonu, - warstwa utwardzana metalicznym utwardzaczem do posadzek betonowych, - rozpuszczalnikowy impregnat do posadzek. Materiały pomocnicze: - elastyczna masa dylatacyjna do posadzek przemysłowych, - sznur dylatacyjny do wypełnienia szczelin, - taśma z pianki szer. 20 cm do wykonania dylatacji przy ścianach i słupach. Wykonanie posadzki. - wykonanie warstwy podsypkowej z pospółki - warstwa gr. 30 cm zagęszczona mechanicznie, - ułożenie warstwy folii budowlanej gr. 0,3 mm stanowiącą izolację przeciwwilgociową i jednocześnie warstwę poślizgową, - wykonanie dylatacji obwodowej przy ścianach i słupach z pianki, - przygotowanie pól do wylewania betonu i wyznaczenie spadków, - ułożenie betonu zbrojnego zbrojeniem rozproszonym z włókien polimerowych w ilaści 2 kg/rn3 betonu z zawibrowaniem betonu, - gdy posadzka zaczyna wiązać rozpocząć zacieranie z wykonaniem warstwy utwardzanej stosując metaliczny utwardzacz do posadzek betonowych, - bezpośrednio po zatarciu wykonać impregnację posadzki, - po związaniu posadzki (po około 48 godzinach) wykonać szczeliny dylatacyjne poprzez nacięcie posadzki, - pielęgnacja posadzki polega na przykryciu posadzki folią PE na okres minimum 14 dni (umożliwi to właściwe związanie posadzki), - po około miesiącu od wykonania posadzki przystępujemy do wypełnienia szczelin dylatacyjnych, wciskając w nie sznur dylatacyjny, a następnie wypełniamy elastyczną masą dylatacyjną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie przewiduje się wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/kmpsplublin
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach