Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej na Oddziałach Ginekologiczno - Położniczym i Neonatologicznym wraz z remontem czterech łazienek na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym na terenie Szpitala Świętej Trójcy

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 3645100, 3645124 , fax. 24 3645102, 3645249
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
  ul. Kościuszki 28 28
  09-402 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 3645100, 3645124, fax. 24 3645102, 3645249
  REGON: 61141659000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalplock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy -

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej na Oddziałach Ginekologiczno - Położniczym i Neonatologicznym wraz z remontem czterech łazienek na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym na terenie Szpitala Świętej Trójcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej na Oddziałach Ginekologiczno - Położniczym i Neonatologicznym wraz z remontem czterech łazienek na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym na terenie Szpitala Świętej Trójcy. Zamawiający w trybie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp, zwołuje zebranie wszystkich Wykonawców, obejmujące wizję lokalną, w celu zapoznania Wykonawców z zakresem prac. Spotkanie odbędzie się w dniu 18 września 2014 r. o godz. 10:00 siedziba Zamawiającego, Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala Grzybek I piętro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 600,00 zł (słownie złotych: sześćset złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a.pieniądzu; b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c.gwarancjach bankowych nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego; d.gwarancjach ubezpieczeniowych nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego; e.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie konto nr 39 1030 1205 0000 0000 8384 9045 z dopiskiem wadium- PZOZ DZP 382 44PN 14 - Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej na Oddziałach Ginekologiczno - Położniczym i Neonatologicznym wraz z remontem czterech łazienek na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym na terenie Szpitala Świętej Trójcy, a dokument potwierdzający wpłatę należy dołaczyc do ofert.Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli najpóźniej do chwili upływu terminu/godziny składania ofert kwotą wadium zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 4.Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 5.Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczeń powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Ponadto wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą wskazany w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie - bez wyjątku - wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy sytuacje, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego. 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.10. 7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalplock.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach