Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, złotówkowego w kwocie 645.900,00zł

Gmina Sterdyń ogłasza przetarg

 • Adres: 08-320 Sterdyń-Osada, ul. T. Kościuszki 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-25 7870004 , fax. 0-25 7870004
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sterdyń
  ul. T. Kościuszki 6 6
  08-320 Sterdyń-Osada, woj. mazowieckie
  tel. 0-25 7870004, fax. 0-25 7870004
  REGON: 71158208400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sterdyn.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, złotówkowego w kwocie 645.900,00zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego, złotówkowego w łącznej wysokości 645 900,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sterdyń i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 1. Okres kredytowania ustala się na lata 2014- 2030. 2. Okres karencji w spłacie rat do 30.03.2018 r. 3. Realizacja kredytu w transzach i terminach zgodnie z zapotrzebowaniem Urzędu Gminy Sterdyń w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bieżący budżetu Gminy Sterdyń. 4. Dopuszcza się refinansowanie rozchodów poniesionych w 2014 r., w tym przed datą podpisania umowy o kredyt, w ramach w/w kredytu. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części udzielonego kredytu bez ponoszenia ze strony zamawiającego jakichkolwiek kosztów . 6. Spłata kapitału następować będzie według harmonogramu po okresie karencji: 1. Rata 31.03.2018 r. - 12 500 zł 2. Rata 30.06.2018 r. - 12 500 zł 3. Rata 30.09.2018 r. - 12 500 zł 4. Rata 31.12.2018 r - 12 500 zł 5. Rata 31.03.2019 r. - 12 500 zł 6. Rata 30.06.2019 r. - 12 500 zł 7. Rata 30.09.2019r. - 12 500 zł 8. Rata 31.12.2019 r. - 12 500 zł 9. Rata 31.03.2020 r. - 12 500 zł 10. Rata 30.06.2020 r. - 12 500 zł 11. Rata 30.09.2020r. - 12 500 zł 12. Rata 31.12.2020 r. - 12 500 zł 13. Rata 31.03.2021 r. - 12 500 zł 14. Rata 30.06.2021 r. - 12 500 zł 15. Rata 30.09.2021r. - 12 500 zł 16. Rata 31.12.2021 r. - 12 500 zł 17. Rata 31.03.2022 r. - 12 500 zł 18. Rata 30.06.2022 r - 12 500 zł 19. Rata 30.09.2022 r. - 12 500 zł 20. Rata 31.12.2022 r - 12 500 zł 21. Rata 31.03.2023 r. - 12 500 zł 22. Rata 30.06.2023 r - 12 500 zł 23. Rata 30.09.2023r. - 12 500 zł 24. Rata 31.12.2023 r - 12 500 zł 25. Rata 31.03.2024 r. - 12 500 zł 26. Rata 30.06.2024 r - 12 500 zł 27. Rata 30.09.2024r. - 12 500 zł 28. Rata 31.12.2024 r - 12 500 zł 29. Rata 31.03.2025 r. - 12 500 zł 30. Rata 30.06.2025r. - 12 500 zł 31. Rata 30.09.2025 r. -12 500 zł 32. Rata 31.12.2025 r. - 12 500 zł 33. Rata 31.03.2026r. - 12 500 zł 34. Rata 30.06.2026 r. -12 500 zł 35. Rata 30.09.2026r. - 12 500 zł 36. Rata 31.12.2026r. - 12 500 zł 37. Rata 31.03.2027 r. -12 500 zł 38. Rata 30.06.2027 r. - 12 500 zł 39. Rata 30.09.2027r. - 12 500 zł 40. Rata 31.12.2027 r. - 12 500 zł 41. Rata 31.03.2028 r. - 12 500 zł 42. Rata 30.06.2028r. - 12 500 zł 43. Rata 30.09.2028 r. - 12 500 zł 44. Rata 31.12.2028 r. - 12 500 zł 45. Rata 31.03.2029r. - 12 500 zł 46. Rata 30.06.2029 r. - 12 500 zł 47. Rata 30.09.2029r. - 12 500 zł 48. Rata 31.12.2029r. - 12 500 zł 49. Rata 31.03.2030 r. - 12 500 zł 50. Rata 30.06.2030 r. - 12 500 zł 51. Rata 30.09.2030r. - 12 500 zł 52. Rata 31.12.2030 r. - 8 400 zł 5 Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek w terminie 5 dni przed datą płatności. 6 Płatność rat i odsetek będzie realizowana w ostatnim dniu miesiąca danego kwartału z tym, że jeśli będzie to dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. 7 Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną stawkę WIBOR 1 M ogłaszanej dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, skorygowanej o marżę banku. 8 Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb zamawiającego z wykorzystaniem do 20 grudnia 2014 r. 9 Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 10 Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. W przypadku wykorzystania mniejszej kwoty kredytu ,odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu, a w przypadku wcześniejszej spłaty za faktyczny okres wykorzystania. 11 Zamawiający nie dopuszcza naliczania prowizji i opłat związanych z udzieleniem i obsługą kredytu. 12 Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową . 13 Dla celów przygotowania wyceny oferty, wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmą stawkę WIBOR 1M z dnia 1 września 2014 r. - 2,58 % plus stałą marżę banku w całym okresie kredytowania oraz termin uruchomienia kredytu w dniu 01.10.2014 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sterdyn.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach