Przetargi.pl
UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK W KWOCIE 1 940 000,00 ZŁ.

Urząd Gminy Goworowo ogłasza przetarg

 • Adres: 07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka 21
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7614066 , fax. 029 7614043
 • Data zamieszczenia: 2012-08-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Goworowo
  ul. Ostrołęcka 21 21
  07-440 Goworowo, woj. mazowieckie
  tel. 029 7614066, fax. 029 7614043
  REGON: 00053899800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goworowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK W KWOCIE 1 940 000,00 ZŁ.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 940 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu Gminy Goworowo w 2012r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Charakterystyka kredytu: a) Kredyt długoterminowy powyżej 3 lat - okres kredytowania od 10 października 2012 roku do 30 grudnia 2021 roku. b) Karencja w spłacie rat kredytu do 30.05.2013 roku c) Spłaty kapitału następować będą w 10 następujących ratach płatnych: - w dniu 30.05.2013 r. w kwocie 216 000,00 PLN - w dniu 30.05.2014 r. w kwocie 216 000,00 PLN - w dniu 30.05.2015 r. w kwocie 216 000,00 PLN - w dniu 30.05.2016 r. w kwocie 216 000,00 PLN - w dniu 30.05.2017 r. w kwocie 216 000,00 PLN - w dniu 30.05.2018 r. w kwocie 216 000,00 PLN - w dniu 30.05.2019 r. w kwocie 216 000,00 PLN - w dniu 30.05.2020 r. w kwocie 216 000,00 PLN - w dniu 30.05.2021 r. w kwocie 212 000,00 PLN d) Odsetki od udzielonego kredytu płatne do 30 dnia każdego miesiąca. e) Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowił będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. f) Koszty obsługi kredytu stanowią: - prowizja przygotowawcza - oprocentowanie kredytu g) Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte na stawce rynku międzybankowego WIBOR 3M. Oprocentowanie liczone jako suma marży banku i średniej arytmetycznej notowań stawki WIBOR 3M za ostatni miesiąc poprzedzający kolejny 3-miesięczny okres rozliczeniowy. h) Kredyt będzie wykorzystany w formie bezgotówkowej na wskazane konto. Wartość usługi jest niższa od kwoty określonej w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust.8. ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od pobrania wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.goworowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach