Przetargi.pl
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU INWESTYCYJNEGO W KWOCIE 825.000,00 PLN

Gmina Teresin ogłasza przetarg

 • Adres: 96-515 Teresin, ul. Zielona 20
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8613815 , fax. 046 8613815
 • Data zamieszczenia: 2009-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Teresin
  ul. Zielona 20 20
  96-515 Teresin, woj. mazowieckie
  tel. 046 8613815, fax. 046 8613815
  REGON: 75014853200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.teresin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU INWESTYCYJNEGO W KWOCIE 825.000,00 PLN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Teresin: a)Kwota kredytu: w wysokości nie przekraczającej 825.000,00 PLN - osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych; b)Kwota kredytu uruchomiona będzie w jednej transzy, w dniu 3 sierpnia 2009 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wypłaty transzy oraz zwiększenia liczby transz wraz z określeniem ich wysokości; c)Prowizja naliczona będzie od kwot faktycznie wykorzystanego kredytu - oddzielnie dla każdej transzy. Każda z transz kredytu, która zostanie wypłacona Zamawiającemu, będzie pomniejszona o kwotę prowizji. Zaproponowana przez Wykonawcę prowizja musi się wyrażać jednakową wartością procentową do każdej z transz, zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ; d)Termin spłaty kapitału i odsetek: w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2014 roku; e)Okres karencji w spłacie kapitału i odsetek: do dnia 31.12.2009 r.; f)Spłata kapitału i odsetek: w miesięcznych ratach (w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, dla potrzeb niniejszego postępowania przyjęto, że sobota jest dniem wolnym od pracy). Odsetki naliczone za okres karencji zostaną spłacone przez Zamawiającego w dniu 31 stycznia 2009 r. Wysokość rat kapitałowych kształtować się będzie następująco: 60 rat po 13.750,00 złotych każda. Ostatnia rata zostanie spłacona w grudniu 2014 r.; g)Odsetki naliczone zostaną od dnia przekazania określonej transzy na rachunek Zamawiającego; h)Odsetki od kredytu w całym okresie spłaty nie będą podlegać kapitalizacji; i)Oprocentowanie: dla przygotowania oferty Wykonawca jest zobowiązany przyjąć WIBOR dla lokat 1 - miesięcznych na dzień 29.05.2009 r.; j)Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z sumy: części stałej w okresie kredytowania - marży oraz części ruchomej równej wysokości stawki WIBOR 1M. Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać. O wysokości oprocentowania w danym miesiącu Wykonawca (Bank) powiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu odsetkowego. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 1 M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia; k)Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę; l)Zamawiający nie będzie ponosił poza oprocentowaniem naliczonym w stosunku do kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu oraz prowizją bankową obliczoną w stosunku do kwoty rzeczywiście wykorzystanego kredytu, żadnych dodatkowych kosztów z tytułu pozyskania i obsługi kredytu; m)Łączna kwota kredytu w wysokości 825.000,00 złotych może ulec zmniejszeniu w razie pozyskania przez Gminę Teresin dodatkowych środków na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, zmniejszenia kosztów realizowanych inwestycji w następstwie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych lub odstąpienia od realizacji zaplanowanych zadań; n)Zlecenia płatnicze dotyczyć będą płatności Wykonawców realizujących zadania inwestycyjne na rzecz Gminy Teresin, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego sukcesywnie dostarczanymi Wykonawcy fakturami (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem); o)Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco (koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz niżej wymienione warunki, tj.: I. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; II. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia); III.znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: IV.nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w Rozdziale 6 specyfikacji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający żąda się od Wykonawców złożenia łącznie z formularzem ofertowym poniższych załączników i oświadczeń: I.Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w-w dokument musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w-w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 2.Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z póź. zm.) bądź inne wymagane właściwymi przepisami prawa zezwolenie lub inne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - szczegółowe wymagania określone zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.teresin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach