Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 262.000,00zł

Gmina Sterdyń ogłasza przetarg

 • Adres: 08-320 Sterdyń-Osada, ul. T. Kościuszki 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-25 7870004 , fax. 0-25 7870004
 • Data zamieszczenia: 2013-10-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sterdyń
  ul. T. Kościuszki 6 6
  08-320 Sterdyń-Osada, woj. mazowieckie
  tel. 0-25 7870004, fax. 0-25 7870004
  REGON: 71158208400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sterdyn.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 262.000,00zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego, złotówkowego w łącznej wysokości 262.000,00zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych). 2. Okres kredytowania ustala się na lata 2013- 2024. 3. Okres karencji w spłacie rat do 31.03.2016 r. 4. Realizacja kredytu w transzach i terminach zgodnie z zapotrzebowaniem Urzędu Gminy w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bieżący budżetu Gminy Sterdyń. 5. Dopuszcza się refinansowanie wydatków poniesionych w 2013 r. w tym przed datą podpisania umowy o kredyt, w ramach w/w kredytu. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części udzielonego kredytu bez ponoszenia ze strony zamawiającego jakichkolwiek kosztów . 7. Spłata kapitału następować będzie według harmonogramu po okresie karencji: 1. Rata 31.03.2016r. - 7 000 zł 2. Rata 30.06.2016 r. - 7 000 zł 3. Rata 30.09.2016r. - 7 000 zł 4. Rata 31.12.2016r. - 7 000 zł 5. Rata 31.03.2017 r. - 7 000 zł 6. Rata 30.06.2017 r. - 7 000 zł 7. Rata 30.09.2017r. - 7 000 zł 8. Rata 31.12.2017 r. - 7 000 zł 9. Rata 31.03.2018 r. - 7 000 zł 10. Rata 30.06.2018 r. - 7 000 zł 11. Rata 30.09.2018 r. - 7 000 zł 12. Rata 31.12.2018 r - 7 000 zł 13. Rata 31.03.2019 r. - 7 000 zł 14. Rata 30.06.2019 r. - 7 000 zł 15. Rata 30.09.2019r. - 7 000 zł 16. Rata 31.12.2019 r. - 7 000 zł 17. Rata 31.03.2020 r. - 7 000 zł 18. Rata 30.06.2020 r. - 7 000 zł 19. Rata 30.09.2020r. - 7 000 zł 20. Rata 31.12.2020 r. - 7 000 zł 21. Rata 31.03.2021 r. - 7 000 zł 22. Rata 30.06.2021 r. - 7 000 zł 23. Rata 30.09.2021r. - 7 000 zł 24. Rata 31.12.2021 r. - 7 000 zł 25. Rata 31.03.2022 r. - 7 000 zł 26. Rata 30.06.2022 r. - 7 000 zł 27. Rata 30.09.2022r. - 7 000 zł 28. Rata 31.12.2022 r. - 7 000 zł 29. Rata 31.03.2023 r. -7 000 zł 30. Rata 30.06.2023 r - 7 000 zł 31. Rata 30.09.2023 r. - 7 000 zł 32. Rata 31.12.2023 r - 7 000 zł 33. Rata 31.03.2024 r. - 9 500 zł 34. Rata 30.06.2024 r - 9 500 zł 35. Rata 30.09.2024r. - 9 500 zł 36. Rata 31.12.2024 r - 9 500 zł 8. Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych tylko od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek w terminie 5 dni przed datą płatności . 9. Płatność rat i odsetek będzie realizowana w ostatnim dniu miesiąca danego kwartału z tym, że jeśli będzie to dzień wolny od pracy ,to płatność nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. 10. Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną stawkę WIBOR 1 M ogłaszanej dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, skorygowanej o marżę banku . 11. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb zamawiającego z wykorzystaniem do 20 grudnia 2013 r. 12. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 13. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. W przypadku wykorzystania mniejszej kwoty kredytu ,odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu, a w przypadku wcześniejszej spłaty za faktyczny okres wykorzystania. 14. Zamawiający nie dopuszcza naliczania prowizji i opłat związanych z udzieleniem i obsługą kredytu. 15. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową . 16. Dla celów przygotowania wyceny oferty , wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmą stawkę WIBOR 1M z dnia 09.10.2013 r. tj 2,60 % plus stałą marżę banku w całym okresie kredytowania oraz termin uruchomienia kredytu w dniu 20.11.2013r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sterdyn.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach