Przetargi.pl
Utrzymanie ławy przywałowej lewego wału rzeki Wisły w km: 14+400-16+100 gm. Iłów pow. sochaczewski

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-402 Płock, ul. 1-go Maja 7b
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 2697991 , fax. 24 2697981
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku
  ul. 1-go Maja 7b 7b
  09-402 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 2697991, fax. 24 2697981
  REGON: 00058558400095
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wzmiuw.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie ławy przywałowej lewego wału rzeki Wisły w km: 14+400-16+100 gm. Iłów pow. sochaczewski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przewidywane roboty obejmują wykonanie n/w zakresu prac: - roboty pomiarowe, - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, - wykonanie nawierzchni drogi przywałowej: warstwa dolna o grubości 10 cm po zagęszczeniu ze żwiru o uziarnieniu 8-32,5 mm, warstwa górna 8 cm po zagęszczeniu z kruszywa dolomitowego o uziarnieniu 0-63 mm. Szczegółowy opis i zakres robót określają: - dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót - zał. nr 1 do SIWZ, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 2 do SIWZ, - SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100). 2.Wadium może być wniesione w formie: -pieniężnej - przelewem na konto zamawiającego WZMIUW w Warszawie Oddział w Płocku w Banku PKO BP Nr 23 1020 1026 0000 1002 0230 5043. Zamawiający wniesioną kwotę wadium będzie uważał za skuteczną, gdy będzie zaksięgowana na w/w koncie przed upływem terminu (dzień, godz.) składania ofert. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. -poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancji bankowych, -gwarancji ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Dokumenty potwierdzające złożenie wadium w innej formie niż pieniężna, winny być wystawione na WZMiUW w Warszawie ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa, a złożone przed upływem terminu składania ofert w oryginale w siedzibie WZMiUW Oddział w Płocku- pokój 26, w ofercie należy umieścić poświadczoną za zgodność kserokopię. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.5 ustawy prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach