Przetargi.pl
Zapewnienie usług wsparcia dla serwerów, napędu taśmowego i zapory sieciowej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza przetarg

 • Adres: 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6232000 , fax. 22 6232315
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  ul. Wspólna 30 30
  00-930 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6232000, fax. 22 6232315
  REGON: 00006388000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.minrol.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapewnienie usług wsparcia dla serwerów, napędu taśmowego i zapory sieciowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie: 1) usługi wsparcia technicznego dla urządzenia Juniper SRX100: Custom J-Partner ANNUAL NextDay Support for SRX100 (SVC-ND-SRX100) od dnia 26.11.2014 r. do dnia 25.11.2015 r., obejmującej pomoc techniczną oraz wsparcie online 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, 2) odnowienia subskrypcji wykrywania i zapobiegania włamaniom dla urządzenia Juniper SRX100: 1 year renewal subscription for IDP Signature service for SRX100 and SRX 110 (SRX1XX-IDP-R) od dnia 26.11.2014 r. do dnia 25.11.2015 r., 3) dwuletniej usługi serwisowej dla serwera IBM X 3850: PW 2 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response (10N3981) od dnia 16.12.2014 r., 4) pogwarancyjnej usługi serwisowej dla 2 serwerów HP DL120 G5: 2 szt. HP 2 year Post Warranty 4 hour 24x7 with Defective Material Retention ProLiant DL120 G5 HW Support (UX581PE) od dnia 20.11.2014 r. do dnia 19.11.2016 r., 5) pogwarancyjnej usługi serwisowej dla urządzenia HP StorageWorks DAT 160 USB: HP 1 year Post Warranty Next business day 1unit USB Rackmount Hardware Support (UF857PE) od dnia 23.12.2014 r. do dnia 22.12.2015 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 726110006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.minrol.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach