Przetargi.pl
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siennicy

Gmina Siennica ogłasza przetarg

 • Adres: 05-332 Siennica, ul. Kołbielska 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7572020 , fax. 025 7572095
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siennica
  ul. Kołbielska 1 1
  05-332 Siennica, woj. mazowieckie
  tel. 025 7572020, fax. 025 7572095
  REGON: 00055124300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugsiennica.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siennicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie zapasowego zbiornika wody uzdatnionej usytuowanego obok budynku SUW i połączenie go z wewnętrznymi instalacjami stacji oraz remont budynku stacji polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie pokrycia dachu, montażu rurociągu dopływowego, remoncie elewacji, pracach tynkarskich i malarskich. Dodatkowo należy wykonać studnię awaryjną wraz z obudową oraz wymienić głowicę na studni istniejącej. Szczegółowy zakres zadania do wykonania określają przedmiary robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) do upływu terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ugsiennica.bip.org.pl/?tree=przetarg
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach