Przetargi.pl
Przeczyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacji mechanicznej w Bibliotece Głównej SGGW / cz A /, Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SGGW, Centrali 4 KNW obsługującej pomieszczenia przepiórek bud. 25 SGGW, Pływalnia SGGW ul. Ciszewskiego 10 bud. 27

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5931480 , fax. 22 5931481
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego
  ul. Nowoursynowska 166 166
  02-787 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5931480, fax. 22 5931481
  REGON: 00000178400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sggw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeczyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacji mechanicznej w Bibliotece Głównej SGGW / cz A /, Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SGGW, Centrali 4 KNW obsługującej pomieszczenia przepiórek bud. 25 SGGW, Pływalnia SGGW ul. Ciszewskiego 10 bud. 27
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przeczyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacji mechanicznej w Bibliotece Głównej SGGW / cz A /, Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SGGW, Centrali 4 KNW obsługującej pomieszczenia przepiórek bud. 25 SGGW, Pływalnia SGGW ul. Ciszewskiego 10 bud. 27
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507120009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szp.sggw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach