Przetargi.pl
Budowa sieci teleinformatycznej dla potrzeb 1 Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie - wykonanie robót

Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6848363, 6847818, 6847272 , fax. 22 6847145
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi
  ul. Żwirki i Wigury 9/13 9/13
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6848363, 6847818, 6847272, fax. 22 6847145
  REGON: 14033854900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rczsiut.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci teleinformatycznej dla potrzeb 1 Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie - wykonanie robót
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji teletechnicznej, sieci rozdzielczej kabli światłowodowych i miedzianych oraz jawnych i niejawnych sieci teleinformatycznych zgodnie z: projektami wykonawczymi, zagospodarowania terenu oraz przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres zamówienia obejmuje: 1) budowę okablowania strukturalnego sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną 2) budowę i rozbudowę kanalizacji teletechnicznej 3) przebudowę przełączalni głównej wraz z kablami zakończeniowymi. 4) budowę niejawnej abonenckiej sieci telefonicznej 5) budowę niejawnej sieci teleinformatycznej 6) budowę sieci rozdzielczych kabli światłowodowych 7) budowę sieci rozdzielczej kabli miedzianych 8) budowę przyłącza energetycznego do budynku 9) Wykonanie: a. dokumentacji powykonawczej, b. dokumentacji pomiarowej, c. kosztorysu powykonawczego, d. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 1 egz. w formie, e. wykazu wbudowanych urządzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający na etapie składania ofert przez Wykonawców będzie żądał od nich wniesienia wadium w kwocie: 100 000,00 (słownie złotych: sto tysięcy 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Na str. inter. zamawiajacego www.rczsiut.wp.mil. pl znajduje się wniosek o dopuszczenie do udziału
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach