Przetargi.pl
Dostawa wielokanałowego rejestratora przebiegów wolnozmiennych

Szkoła Główna Służby Pożarniczej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5617624 , fax. 022 8330724
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej
  ul. Słowackiego 52/54 52/54
  01-629 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5617624, fax. 022 8330724
  REGON: 00017341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgsp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wielokanałowego rejestratora przebiegów wolnozmiennych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielokanałowego rejestratora przebiegów wolnozmiennych. System pomiarowy wielokanałowy sygnałów wolnozmiennych temperaturowych i napięciowych System pozwala dokonywać jednoczesnego pomiaru temperatury, prądu i napięcia. Powinien udostępniać użytkownikowi trzy rodzaje wielokanałowych modułów pomiarowych - do pomiaru sygnałów napięciowych oraz temperatury za pomocą termopar lub za pomocą czujników RTD. Komunikacja z komputerem powinna odbywać się za pomocą interfejsu USB. Każde wejście powinno posiadać niezależny przetwornik A-C. Na każdym z kanałów powinna być możliwość uzyskania częstotliwości próbkowania do 10Hz. Architektura przyrządu powinna być zgodna z technologią ISO-Channel, eliminującą zakłócenia oraz zjawisko pętli masy, zapewniając przy tym 1000V izolację pomiędzy kanałami wejściowymi. Dołączona aplikacja powinna umożliwiać monitorowanie wartości mierzonych wielkości, przedstawianie w formie wykresów. Wyniki pomiarów mogą zostać eksportowane do aplikacji MS Excel lub MATLAB w celu dalszej, bardziej zaawansowanej analizy. Sterowniki powinny umożliwiać wspomaganie oprogramowania własnego systemu za pomocą programów napisanych w Visual C, Visual Basic for .NET czy (preferowanego przez zamawiającego) C++. Wymagane cechy systemu: -Ilość kanałów pomiarowych: minimum 96, -Zdolność obsługi wszystkich typów termoelementów z kompensacją zimnych końców, -Zdolność obsługi czujników rezystancyjnych Pt100 w konfiguracji 2 i 4 przewodowej, -Zdolność obsługi analogowych sygnałów napięciowych, -Zdolność obsługi dodatkowych wyjściowych sygnałów cyfrowych: minimum 8 wyjść, -Komunikacja : USB 2.0 lub USB 3.0, -Oprogramowanie wizualizacyjne i konfiguracyjne jako wyposażenie, -Narzędzia wspomagające oprogramowanie własne systemu, preferowane wspomaganie C++, -Zdolność do instalowania systemu w szafie 19 na szynie DIN, dostępność akcesoriów montażowych. Wymagane cechy kanałów pomiarowych: -Częstotliwość kanałowa próbkowania: minimum 10Hz kanał, -Wysoka odporność na zakłócenia w środowisku maszynowym, wysoki i określony współczynnik CMRR 120 dB. -Wysoka dokładność pomiarowa, wymagane podanie dokładności pomiarowej i lub niepewności. Wymagana dokładność kanałów termoelektrycznych: nie gorsza niż + - 0,5oC. Wymagana dokładność kanałów termorezystancyjnych: nie gorsza niż + - 0,05oC. -Izolacja galwaniczna międzykanałowa min+ - 500V, -Łatwość podłączenia sygnałów pomiarowych temperaturowych, pożądane szybkie złącza bez użycia dodatkowych narzędzi, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sgsp.edu.pl zakładka: zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach