Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń II,III,IV piętra obiektu w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102 - dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 149
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 6324034 , fax. 0-42 6324130
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
  ul. Piotrkowska 149 149
  90-440 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 6324034, fax. 0-42 6324130
  REGON: 00434557500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń II,III,IV piętra obiektu w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102 - dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń II,III,IV piętra obiektu w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102 zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ), oraz przedmiarem robót (załącznik nr 7 do SIWZ - 3 szt.). 2.Zakres robót budowlanych obejmuje: - wykonanie ścianek działowych gr.10 cm z płyt G-K gr.12,5 mm na ruszcie metalowym z pokryciem jednowarstwowym obustronnie, z wypełnieniem wełną mineralną gr.10 cm - 2-krotne malowanie emulsyjne ścianek nowopostawionych z płyt G-K - montaż listew przypodłogowych (profile do paneli) - postawione ścianki działowe z płyt G-K - przesunięcie i wykucie otworów w ścianie dla osadzenia drzwi z z demontowanych z innego pokoju - wykonanie nadproża - montaż drzwi wewnętrznych płytowych pełnych (90) w nowopostawione ścianki z płyt G-K - drzwi wyposażone w zamek wpuszczany z wkładką, klamki, szyldy (drzwi : kolor i wzór uzgodniony z Użytkownikiem - jak istniejące) - wykonanie instalacji elektrycznej w powstałych pokojach (po podziale istniejących pomieszczeń ściankami z płyt G-K),z wykorzystaniem istniejącej instalacji oraz lamp, istniejących gniazd i wyłączników, przy założeniu : 1 pokój=min.4 gniazda,1 wyłącznik/przełącznik,4 lampy (w zależności od wielkości pomieszczenia ilości te mogą ulegać zmianie w ramach ilości przyjętych w przedmiarze robót) - wywóz gruzu po wykonanych robotach 3.Wykonawca wykona wszystkie prace opisane specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z przedmiarem robót, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 4.Wykonawca wykona roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia. 5.Dokumenty - przedmiar robót , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przekazane przez Zamawiającego stanowią komplet, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całym komplecie. 6.Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 7.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 8.Dane określone w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są uważane za wartości docelowe, wszelkie odchylenia wymagają uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego. 9.Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem robót lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 10.Zamawiający udostępni pomieszczenia dla potrzeb socjalno-magazynowych. 11.Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu prowadzonych robót. 12.Wykonawca przyjmuje odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: - organizacji i wykonywania robót budowlanych, - zabezpieczenia interesów osób trzecich, - ochrony środowiska, - warunków bezpieczeństwa pracy, 13.Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany będzie stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy i zasad BHP przy prowadzeniu robót budowlanych. 14.Wykonawca wykona i będzie utrzymywał w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkie roboty tymczasowe, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 15.Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu pionowego, rusztowań, wyciągów itp. potrzebnych w trakcie prowadzenia prac. 16.Wykonawca przedstawi informacje zaświadczające o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych. Materiały powinny być oznaczone znakiem B lub CE. Do materiałów i urządzeń nie posiadających oznaczeń B lub CE załączy aprobaty techniczne potwierdzające przydatność wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania. 17.Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych, zachowały swoją jakość, właściwość do robót i były dostępne do kontroli. 18.Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 19.Jeśli przedmiar robót lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych przed ich wbudowaniem, wpisem do wewnętrznego Dziennika Budowy. Po pisemnej akceptacji Zamawiającego (wpis w Dziennik Budowy wewnętrzny) wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 20.W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował urządzenia sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. 21.Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w budownictwie. 22.Wykonawca będzie używał tylko taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 23.Wykonawca będzie stosował tylko takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 24.Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny odpowiadać zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ). Przystąpienie do realizacji prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom procesu budowlanego. 25.Podstawowe zasady, których należy przestrzegać określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r.Nr 47, poz. 401 ). 26.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca oznaczy teren robót w sposób określony przepisami, zapewni bezpieczeństwo pracowników jak i osób postronnych. 27.Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 28.Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujący wykonanie robót przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego jakości. 29.Zamawiający uprawniony będzie do dokonywania kontroli. Zapewniona mu będzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc. 30.Wszystkie roboty ulegające zakryciu podlegają dokonaniu odbioru częściowego przez Zamawiającego (w terminie ustalonym z nim) po ich zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem w wewnętrzny Dziennik Budowy, który musi znajdować się na terenie robót. Niezachowanie tego warunku upoważnia Zamawiającego do przerwania robót na koszt i ze skutkami wynikającymi z tego dla Wykonawcy. 31.Zamawiający zezwala na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych i posiadają: - certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą Przenoszącą Normy Zharmonizowane, - aprobatę techniczną w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 32.Na każde żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innej osoby wskazanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie wykazać, że stosowane w wykonywaniu robót wyroby budowlane spełniają wymagania określone w ustawie o wyrobach budowlanych. 33.Na wykonanie robót objętych zamówieniem nie jest wymagane pozwolenie na budowę wobec powyższego nie wymaga się prowadzenia dziennika budowy w rozumieniu prawa budowlanego - Zamawiający dostarczy wewnętrzny Dziennik Budowy. 34.W trakcie robót Wykonawca winien zgromadzić dokumenty: - protokół przekazania terenu budowy, - Dziennik Budowy (wewnętrzny) - umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne (jeśli będą potrzebne) - protokół odbioru robót, - atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i gwarancje na urządzenia montowane podczas budowy. 35.Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 36.Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót oraz roboty wykraczające poza zakres prac wymienionych w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 37.Obmiaru dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiającego. 38.O zakresie obmierzonych robót i o terminie obmiaru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej 3 dni przed tym terminem. 39.Obmiarów dokonywać należy zgodnie z zasadami przyjętymi w katalogach nakładów rzeczowych zastosowanych do sporządzania kosztorysów ofertowych. 40.Obmiary będą przeprowadzane w czasie umożliwiającym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac. 41.Przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie w dniu podpisania umowy. 42.Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren budowy zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, w szczególności w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich. 43.Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność i koszty za organizację swojego zaplecza budowy na tym terenie, a także utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie wszelkich odpadów powstałych wskutek wykonywania robót budowlanych. 44.Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 1) utrzymywania porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót, 2) prowadzenia robót w sposób bezpieczny, 3) natychmiastowego i skutecznego usuwania wszelkich szkód i awarii wynikłych przy realizowaniu robót, 4) prowadzenia dokumentacji technicznej związanej z realizacją umowy, przechowywanie jej na terenie wykonywania robót oraz udostępnienie jej osobom upoważnionym do dokonania wpisów, 5) stosowania nowych materiałów, wyrobów dopuszczonych do użytkowania w budownictwie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, w szczególności wbudowane materiały, wyroby i urządzenia będą posiadały odpowiednie dokumenty jakościowe i techniczne, jak : atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z PN, aprobaty techniczne, itp., które Wykonawca obowiązany jest przekazać po zakończeniu robot Zamawiającemu wraz z pisemnym oświadczeniem o zgodności przedstawionych atestów z materiałami budowlanymi. Zastosowanie materiału zamiennego możliwe jest po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego potwierdzone wpisem w dokumentacji technicznej związanej z realizacją umowy, 6) zapewnienia Zamawiającemu możliwości stałej kontroli prowadzonych robót, 7) zapewnienia wykonania robót w formie i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, które zapewnią ciągłość prac prowadzonych na terenie budowy, jednocześnie nie dezorganizując pracy w tych obiektach, 8) stosowania ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy, zapewnienia przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy, 9) wykonania i utrzymania na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych do wykonania ppkt. 8. 45.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie miało charakter kosztorysowy. 46. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia będzie dokonywane na podstawie faktury VAT. 47.Płatności będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołem odbioru robót. 48.Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 49.Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 50.Z chwilą wykonania robót budowlanych Wykonawca dokona w wewnętrznym Dzienniku Budowy wpisu o gotowości do odbioru ostatecznego wykonanych robót budowlanych oraz zawiadomi pisemnie o tym Zamawiającego. 51.Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy. 52.W dniu odbioru ostatecznego, Wykonawca złoży Zamawiającemu: 1)dokumentację powykonawczą dotyczącą robót elektrycznych w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane w formie pisemnej, w 2 egzemplarzach oraz prześle dokumentację powykonawczą dotycząca robót elektrycznych drogą elektroniczną, 2)deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, że takie zostały wbudowane, 3)protokół przekazania terenu budowy, 4)wewnętrzny Dziennik budowy, 5)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 6)atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i gwarancje urządzenia montowane podczas budowy. 53.Protokół odbioru ostatecznego robót budowlanych musi zawierać co najmniej: 1)nazwę i adres siedziby Zamawiającego, 2)nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, 3)oznaczenie umowy, której dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot odbioru końcowego, 4)imiona i nazwiska osób wyznaczonych do odbioru ostatecznego przez Zamawiającego i Wykonawcę, 5)stwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową, o której albo stwierdzenie, że roboty budowlane nie zostały wykonane zgodnie z umową wraz z uzasadnieniem, 6)określenie terminu usunięcia wad lub usterek, 7)własnoręczne podpisy. 54.Załącznikami do protokołu odbioru ostatecznego będą opinie, oświadczenia, wnioski oraz inne dokumenty i informacje składane w toku odbioru ostatecznego robót budowlanych. 55.Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną co najmniej 150 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 56.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres wskazany w ofercie. 57. Każdy Wykonawca w prowadzonym postępowaniu może złożyć tylko jedna ofertę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji podany w m-cach (nie może być dłuższy niż 60 m-cy)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uml.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach