Przetargi.pl
dostawy produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żwirki 5/7
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 647 51 72 , fax. 044 647 09 98
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Żwirki 5/7 5/7
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 044 647 51 72, fax. 044 647 09 98
  REGON: 00102659100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dompomocypiotrkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawy produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawy produktów mleczarskich w okresie 12 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 155000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dompomocypiotrkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach