Przetargi.pl
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I ETYLINY

Zarząd Gospodarowania Odpadami ogłasza przetarg

 • Adres: 93-469 Łódź, Ul. Sanitariuszek 70/72
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 640 48 57 , fax. 42 640 48 57
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Gospodarowania Odpadami
  Ul. Sanitariuszek 70/72 70/72
  93-469 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 640 48 57, fax. 42 640 48 57
  REGON: 10170739400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I ETYLINY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa - zaopatrzenie środków transportu i maszyn Zarządu Gospodarowania Odpadami w olej napędowy i etylinę w następującym zakresie i ilościach: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO Olej napędowy z transportem Wykonawcy- ilość: do 99.000 litrów, Olej napędowy bez transportu Wykonawcy- ilość: do 15.000 litrów. DOSTAWA ETYLINY Etylina PB-95 - ilość: do 1.500 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Lokalizacja stacji paliw
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgo.uml.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach