Przetargi.pl
Modernizacja zestawów komputerowych będących w posiadaniu Zamawiającego, zakupionych w ramach projektu Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny.

Miasto Brzeziny ogłasza przetarg

 • Adres: 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8742224 , fax. 046 8742793
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Brzeziny
  ul. Sienkiewicza 16 16
  95-060 Brzeziny, woj. łódzkie
  tel. 046 8742224, fax. 046 8742793
  REGON: 00052419200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeziny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja zestawów komputerowych będących w posiadaniu Zamawiającego, zakupionych w ramach projektu Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem jest Modernizacja 91 zestawów komputerowych będących w posiadaniu Zamawiającego, zakupionych w ramach projektu Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny. Charakterystyka sprzętu: - 91 komputerów stacjonarnych Dell OptiPlex 7010MT w obudowie MiniTower (http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell_OptiPlex_7010_spec_sheet.pdf) Rozmieszczenie sprzętu: - 61 komputerów stacjonarnych znajduje się na wyposażeniu gospodarstw domowych mieszkańców Miasta Brzeziny, - 30 komputerów znajduje się na wyposażeniu jednostek podległych Miastu Brzeziny. W ramach modernizacji Wykonawca musi dostarczyć:Dysk twardy - liczba sztuk: 61 - beneficjenci indywidualni; Dysk twardy - liczba sztuk: 30 - beneficjenci jednostki podległe; Czytnik kart pamięci (liczba sztuk: 91) Procedura, według której należy przeprowadzić modernizację: 1. uruchomić modernizowany zestaw komputerowy, 2. zalogować się do BIOS i zweryfikować logi pod kątem naruszeń integralności obudowy 3. zerwać zabezpieczenie obudowy (w postaci opaski samozaciskowej) w przypadku braku zabezpieczenia odnotować ten fakt w protokole 4. otworzyć obudowę 5. dokonać montażu dostarczonych podzespołów zgodnie ze sztuką, mocując dostarczone w ramach modernizacji elementy za pomocą śrub do obudowy (każdy element musi zostać przykręcony 4 śrubami) 6. podpiąć przewody - danych i zasilające 7. dokonać organizacji przewodów w wiązki poprzez pospinanie opaskami samozaciskowymi i przymocowanie wiązek do elementów konstrukcyjnych obudowy 8. zamknąć obudowę 9. uruchomić zestaw komputerowy 10. zalogować się do BIOS i odblokować możliwość wyprowadzania zmian poprzez zalogowanie się hasłem Administratora przekazanym przez Zamawiającego 11. zresetować stan czujnika naruszenia obudowy i zresetować logi 12. wyłączyć zestaw komputerowy 13. zaplombować obudowę opaską samozaciskową koloru białego szerokości nie mniej niż 4 mm 14. ponownie uruchomić komputer i sprawdzić działanie podzespołów: 1) dysku twardego poprzez zapisanie na nim co najmniej dwóch plików testowych o losowej treści 2) czytnika kart pamięci poprzez wsunięcie dwóch różnych kart pamięci w tym jednej formatu SD 15. spisać protokół z przeprowadzonej modernizacji. Wymagania ogólne : 1. Modernizacja zestawów komputerowych polega na dostawie podzespołów komputerowych i ich montażu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w sposób zgodny z aktualną wiedzą techniczną. 2. Montaż podzespołów komputerowych nastąpi w miejscu aktualnego użytkowania zestawów komputerowych (tj. u 61 beneficjentów prywatnych i 8 beneficjentów instytucjonalnych) 3. Po zakończonym montażu podzespołów komputerowych wykonawca jest zobowiązany sprawdzić poprawność ich pracy. 4. Podzespoły komputerowe muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku. 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia bezpośrednio do miejsca zamieszkania uczestników projektu na terenie miasta Brzeziny oraz do jednostek podległych Miastu Brzeziny. 6. Pracownicy wykonawcy upoważnieni do wykonania dostawy winni być wyposażeni w identyfikatory, zawierające nazwę i adres firmy oraz imię i nazwisko pracownika. 7. Dostawa sprzętu odbywać się będzie każdorazowo w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 8. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia, uruchomienia i sprawdzenia prawidłowego działania całego zestawu komputerowego w miejscu odbioru dostawy. 9. Odbiór dostawy następuje każdorazowo na podstawie sporządzonego protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez obie strony, tj. przez upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz pracownika Wykonawcy dostarczającego sprzęt. Po odbiorze wszystkich 91 zestawów komputerowych zostanie sporządzony protokół końcowy odbioru modernizacji sprzętu komputerowego. 10. Wszystkie koszty związane z montażem i dostarczeniem przedmiotu zamówienia do miejsca zamieszkania uczestników projektu oraz do jednostek podległych Miastu Brzeziny, w tym koszty przewozu, zabezpieczenia i ubezpieczenia sprzętu ponosi Wykonawca. Warunki gwarancji 1) Wykonawca zobowiązany jest udzielić na podzespoły komputerowe będące przedmiotem zamówienia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy, która liczona jest od dnia podpisania protokółu odbioru ilościowo - jakościowego. 2) Wymaga się, by serwis gwarancyjny świadczony był w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym nie może przekroczyć jednego dnia roboczego, 3) Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń gwarancyjnych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), fax, e-mail lub za pośrednictwem strony internetowej (przez całą dobę), 4) W przypadku sprzętu, którego nie można naprawić na miejscu, Zamawiający wymaga podstawienia na czas naprawy sprzętu o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż naprawiany. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. Wykonawca uwzględni w swoim formularzu ofertowym koszty związane z: 1) przygotowaniem i złożeniem oferty (w oferowanej cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, w tym m.in. koszty dostawy); 2) inne opłaty nie wymienione w specyfikacji niezbędne do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia. UWAGA| W przypadku użycia w niniejszym dokumencie w odniesieniu do przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, informuję iż rozwiązania równoważne zawsze będą dopuszczalne. Powyższe realizuje wymogi przepisu art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) odnośnie użycia w powyższej sytuacji sformułowania lub równoważny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503200004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeziny.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach