Przetargi.pl
Modernizacja sprzętu komputerowego na potrzeby projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sieradza

Gmina Miasto Sieradz ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, plac Wojewódzki 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 826 61 28 , fax. 43 822 30 05
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Sieradz
  plac Wojewódzki 1 1
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 43 826 61 28, fax. 43 822 30 05
  REGON: 73093433500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieradz.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja sprzętu komputerowego na potrzeby projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sieradza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 66 sztuk zestawów komputerowych u wskazanych imiennie osób zamieszkałych na terenie miasta Sieradza, zwanych dalej Beneficjentami Ostatecznymi, oraz na terenie jednostek organizacyjnych gminy miasto Sieradz. Lista adresowa Beneficjentów Ostatecznych stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Lista jednostek organizacyjnych gminy miasto Sieradz stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2. W ramach modernizacji zestawów komputerowych Wykonawca zobowiązany jest do: a) rozbudowy pamięci operacyjnej RAM; b) wymiany dysku twardego wraz z przeniesieniem danych (wykonanie kopii obecnego dysku); c) wymiany klawiatury; d) wymiany myszy komputerowej; e) wymiany listwy zasilającej; f) wymiany głośników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Potwierdzeniem dokonania modernizacji sprzętu u poszczególnych podmiotów (Beneficjentów Ostatecznych i jednostek organizacyjnych) będą protokoły wykonanych prac, których wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Po przeprowadzonej modernizacji Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wymienionych podzespołów na podstawie protokołu przekazania, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Oferowany sprzęt komputerowy podlegający wymianie musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach posiadających fabryczne oznakowania producenta. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w związku z wykonywanym zamówieniem. 6. Wykonawca udziela gwarancji określonej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503200004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość pamięci RAM
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umsieradz.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach