Przetargi.pl
Remont wolnych lokali mieszkalnych socjalnych, tymczasowych i zamiennych oraz lokali w programie Miasto Kamienic, w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście

Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście ogłasza przetarg

 • Adres: 90-514 Łódź, al. Tadeusza Kościuszki 47
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 630 08 06 , fax. 42 630 08 08
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście
  al. Tadeusza Kościuszki 47 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 630 08 06, fax. 42 630 08 08
  REGON: 10161174800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srodmiescie.azk.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont wolnych lokali mieszkalnych socjalnych, tymczasowych i zamiennych oraz lokali w programie Miasto Kamienic, w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych socjalnych, tymczasowych i zamiennych oraz lokali w programie Miasto Kamienic, w celu przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście, na warunkach określonych we wzorach umów - załączniki nr 4 i 4.1 do SIWZ. 2. Szczegółowe zakresy robót do wykonania dla poszczególnych lokali określają przedmiary robót - załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z załączonymi przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, prowadzić roboty pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej , przynależnej do właściwej izby samorządu zawodowego i pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiającego. 4. Zastosowane materiały budowlane i wyroby muszą spełniać warunki wprowadzenia do obrotu w budownictwie, określone w ustawie o Wyrobach Budowlanych (Dz. u. z 2004 Nr 92 poz. 881). 5. Zamawiający zastrzega, że w przypadku użycia w przedmiarach robót stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe , patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza użycie w ofercie marek materiałów i urządzeń innych producentów, o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych równoważnych do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 6. Roboty objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi , Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej , oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 7. Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonane zamówienie- 36 miesięcy od daty odbioru robót. 8. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedłożenia atestów i certyfikatów na wbudowane materiały budowlane. 10. Zamówienie obejmuje remont następujących lokali i zostało podzielone na 8 części: Część 1 - ul: Abramowskiego 41 m 23, Kilińskiego 183 m 22, Piotrkowska 172/180 m 67, Część 2 - ul: Jaracza 25 m 13, Pomorska 25 m 4B, Rewolucji 18 m 21, Część 3 - ul: Kilińskiego 77 m 25, Kilińskiego 78 m 16, Kilińskiego 104 m 15, Tuwima 40 m 14 Część 4 - ul: Kilińskiego 50 m 3b, Kopcińskiego 39a m 36, Narutowicza 56 m 44 Część 5 - ul: Kościuszki 13 m 29, Legionów 30 m 35, Zachodnia 71 m 17, Część 6 - ul: Piotrkowska 20 m 6, Piotrkowska 28 m 44a, Próchnika 17 m 16, Część 7 - ul. Wigury 26 m 1, Część 8 - ul. Gdańska 24 m : 6, 7/7a, 10, 12, 17, 18 ( program Miasto Kamienic). 11. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, maksymalnie na dwie dowolnie wybrane części zamówienia. 12. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej celem szczegółowego zapoznania się ze specyfiką i charakterem lokali objętych zamówieniem. Zamawiający nie będzie respektował zarzutów wynikających z nieznajomości przez wykonawców specyfiki i charakteru lokali, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej (klucze do lokali udostępnia Miejski Administrator Nieruchomości w RON -ach). 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 14. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srodmiescie.azk.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach