Przetargi.pl
Roboty budowlane, remontowe w budynku Wydziału Zarządzania UŁ przy ul. Matejki22/26 w Łodzi

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 90-131 Łódź, ul. Narutowicza 65
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54 , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 65 65
  90-131 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, fax. 42 635 43 26
  REGON: 00000128700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane, remontowe w budynku Wydziału Zarządzania UŁ przy ul. Matejki22/26 w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są następujące roboty budowlano - instalacyjne remontowe w budynku Wydziału Zarządzania UŁ przy ul. Matejki22/26 w Łodzi pogrupowane w pakietach: PAKIET I Remont korytarzy dydaktycznych na III piętrze polegający na zerwaniu starej wykładziny Artoleum skuciu całości lub sfrezowaniu do żądanej wysokości warstwy wylewki posadzkowej, wykonaniu nowej warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej i położeniu płytek ceramicznych wraz z cokolikiem. Dostosowanie kolorystyki podłóg, do już istniejących w holu i w korytarzu na parterze gdzie zostały ułożone płytki gresowe np: Graniti Fiandre, kolekcja Pietre Secolari, typ - Biancone Mat. lub Villeroy Boch kolekcja lub Bernina kolor beż lub równoważne Warunkiem koniecznym jest zachowanie bezprogowego połączenia remontowanych podłóg, z podłogami w salach wykładowych i pozostałych korytarzach. Zabezpieczenie folią ścian, sufitów i stolarki drzwiowej od pyłu z frezowania posadzki. PAKIET II Rozdzielenie sali nr 31 (parter) mobilną ścianką przesuwną modułową, moduły zawieszone w torze jezdnym zamontowanym pod stropem, w płaszczyźnie sufitu podwieszonego. Moduły akustyczne, o szer. 80-130 cm wykończone fornirem. System nie powinien wymagać prowadnic podłogowych. Przybliżone wymiary ścianki: 5,94x3,51m wg. rys nr 1 Przed wykonaniem obowiązuje wizja lokalna i pomiar ścianki z natury. Zabudowa przestrzeni między słupem a filarem okiennym ścianką g- k 2,0x0,1m Przeróbka sufitu podwieszonego w miejscu zawieszenia ścianki przesuwnej; Rozdzielenie instalacji oświetlenia elektrycznego na dwa pomieszczenia. Zamocowanie nowego uchwytu do projektora w drugiej sali.Zamontowanie ekranu na napęd elektryczny w drugiej sali. Zabezpieczenie folią ścian i podłóg w pomieszczeniach; PAKIET III Roboty budowlano - instalacyjne remontowe w salach : SALA NR 5 Rozdzielenie ścianką działową z płyt g-k sali nr 5 wg rys nr 2 Montaż nowych drzwi przejściowych, płytowych, w okleinie identycznej z tą na istniejących drzwiach w budynku w nowej ściance w sali nr 5. Wycięcie otworu przejściowego 1,0x2,1 (bez drzwi) w ściance między salą nr 5 i 6; Wykończenie wykładziną podłogową śladu po wyciętej ściance (kolor niebieski) Rozdzielenie obwodów oświetlenia w sali nr 5 po podziale na dwa pokoje; Zmiana położenia lamp na suficie z ukośnego na równoległy do ścianki działowej - sufit ostanowi otynkowana płyta stropowa. Zabezpieczenie folią ścian i podłóg w pomieszczeniach; POK. NR 6 Rozdzielenie ścianką g-k korytarza przy pok. nr 6 wym: 1,75x3,40 m Przeróbka sufitu rastrowego przy nowej ściance działowej w sali nr 6 Przesunięcie rastra oświetleniowego z linii nowej ścianki działowej; Przesunięcie gniazdka elektrycznego z linii ścianki działowej; Umieszczenie kratki wentylacyjnej w ściance działowej; 1Zabezpieczenie folią ścian i podłóg w pomieszczeniach; Termin wykonania Pakiet 1-3 - 30.08.2015r. Prace należy realizować zgodnie z przedmiarami robót załącznik nr 5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452144004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium przetargowe w wysokości 6 100,00 zł (słownie zł: sześć tysięcy sto złotych 00/100gr. ). Jednakże całość wadium Wykonawca zobowiązany jest wpłacić w przypadku, gdy składa ofertę na wszystkie części przedmiotu zamówienia, określonego w załączniku nr 5 do SIWZ - kosztorys nakładczy . Jeżeli Wykonawca składa ofertę na tylko jedną część przedmiotu zamówienia opisanego wyżej, wówczas jest on zobowiązany do wpłaty wadium jedynie za część, na którą składa on ofertę. Kwoty wadium do poszczególnych części zamówienia zostały określone w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ. Wpłacona przez wykonawcę kwota wadium powinna również uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizją bankową za przelew kwoty wadium na konto wskazane przez zamawiającego. Wpłacona przez Wykonawcę kwota wadium powinna również uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizją bankową za przelew kwoty wadium na konto wskazane przez Zamawiającego. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia ostatecznego terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno być złożone w formie oryginału w siedzibie zamawiającego (oddzielnie od oferty) - Biuro Inwestycji i Nieruchomości UŁ, ul. Lindleya 3, 90-131 Łódź, pok.2126A w godz. 7.30 - 15.30. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego. Nr konta Uniwersytetu Łódzkiego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, nr 86 1240 3028 1111 0000 2822 2488. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z art.46 ust.3 ustawy - prawo zamówień publicznych, zamawiający w wyznaczonym terminie będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. UWAGA: 1) Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 29.07.015 r. , do godz. 10:00 2) Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 3) Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą według zasad określonych w specyfikacji, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą. 4) W przypadku przedłużenia okresu związania ofertą, wykonawca musi jednocześnie przedłużyć okres ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą. 5) W pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy dotyczące wadium wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uni.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach