Przetargi.pl
Remont ulicy Robotniczej w Krotoszynie.

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Transportowa 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7226531 , fax. 062 7226531
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Transportowa 1 1
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7226531, fax. 062 7226531
  REGON: 25086482400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkrotoszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ulicy Robotniczej w Krotoszynie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia: rozebranie krawężników 1180m; wywiezienie gruzu 53,10m3; ława pod krawężniki 82,60 m3; krawężniki 15x30 1180m; regulacje studni i zaworów łącznie 59 szt.; nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 warstwa ścieralna - grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdkrotoszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach