Przetargi.pl
Zakup w formie ratalnej z wydłużonym okresem płatności wyposażenia Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 286 26 22 , fax. 67 286 24 63
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.
  ul. 22 Stycznia 41 41
  89-300 Wyrzysk, woj. wielkopolskie
  tel. 67 286 26 22, fax. 67 286 24 63
  REGON: 30145785000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalwyrzysk.com/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot leczniczy utworzony przez spółkę prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup w formie ratalnej z wydłużonym okresem płatności wyposażenia Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: dwóch wideokolonoskopów, dwóch wideogastroskopów, procesora wizyjnego wraz ze źródłem światła kompatybilnego z zaoferowanymi wideoendoskopami, diatermii z przystawką argonową, systemu informatycznego z archiwizacją danych, podstawowego osprzętu endoskopowego, podstawowych narzędzi endoskopowych wielokrotnego użytku, podstawowych narzędzi endoskopowych jednokrotnego użytku, myjni endoskopowej na dwa endoskopy wraz z zestawem środków chemicznych niezbędnych do eksploatacji dla 250 cykli mycia, w okresie pierwszych trzech miesięcy użytkowania, montaż i uruchomienie zakupionych urządzeń, przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń objętych zamówieniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 - tabele z wykazem zamawianych wyrobów i ich parametrów techniczno-użytkowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331680005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szpitalwyrzysk.com/przetargi/dostawy.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach