Przetargi.pl
remont drogi gminnej Kluczewo-Borek

Gmina Przemęt ogłasza przetarg

 • Adres: 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5496071 , fax. 65 549 69 77
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przemęt
  ul. Jagiellońska 8 8
  64-234 Przemęt, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5496071, fax. 65 549 69 77
  REGON: 41105079300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont drogi gminnej Kluczewo-Borek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont drogi gminnej Kluczewo-Borek obejmuje: zadanie nr 1 - i wymaga wykonania następujących robót: - odtworzenia trasy w terenie, - wykonania robót ziemnych związanych z korytowaniem pod konstrukcje nawierzchni zjazdów, chodników, - regulacji pionowej urządzeń naziemnych, - profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, - ustawienia krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem, - ustawienia obrzeża betonowego na ławie betonowej z oporem, - ułożenia ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej na ławie betonowej zwykłej, - podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym, mieszanka GRH o frakcji 0/31,5mm, - wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną, - ułożenia warstwy wiążącej w miejscach rozebranej nawierzchni bitumicznej, - ułożenia warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o stabilności 5,5 kN, grubości 5 cm, - ułożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, zgodnie z projektem budowlanym i szczegółowym przedmiarem nr 1, zadanie nr 2 - i wymaga wykonania następujących robót: - robót ziemnych związanych z korytowaniem pod konstrukcje nawierzchni zjazdów, chodników, - remontu kanalizacji deszczowej z rur o śr.315 mm, - remontu studzienek ściekowych z rur betonowych o śr. 600 mm z kratą żeliwną typu ciężkiego, - profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, - ustawienia krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem, - podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym, mieszanka GRH o frakcji 0/31,5mm, - wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną, - ułożenia warstwy wiążącej w miejscach rozebranej nawierzchni bitumicznej, - ułożenia warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o stabilności 5,5 kN, grubości 5 cm, - ułożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, zgodnie z projektem budowlanym i szczegółowym przedmiarem nr 2. Zakres robót obejmuje również inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Szczegółowy zakres robót do wykonania przez wykonawcę określa załączony projekt budowlany- (załącznik nr 11 do siwz) oraz Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. Uwaga: Wszystkie ewentualne użyte w dokumentacji przetargowej znaki towarowe lub nazwy producentów są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o równoważnych parametrach jakościowych. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1-3 PZP, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2014 poz. 883 tekst jednolity] Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331408
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium wynosi 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 3. gwarancjach bankowych 4. gwarancjach ubezpieczeniowych 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: Gminy Przemęt BS Wschowa oddział w Przemęcie 15 8669 0001 0042 0000 2000 0098 z dopiskiem: /oferta na remont drogi gminnej Kluczewo-Borek/. Kserokopię polecenia przelewu należy dołączyć do oferty. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna za prawidłowo wniesione o ile przed upływem terminu do złożenia oferty kwota odpowiadająca wymaganej wysokości wadium zaksięgowana zostanie na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach należy dokument w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto do oferty należy dołączyć kserokopię tego dokumentu po poświadczeniu za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Z treści gwarancji, w terminie związania ofertą, winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania przez Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/przemet/

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach