Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4B
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2448388 , fax. 063 2448389
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie
  ul. Zakładowa 4B 4B
  62-510 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2448388, fax. 063 2448389
  REGON: 31035180500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa wojewódzka osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz budowy instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Konine ramach zadania Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie do dnia 29.09.2014 r. do godziny 9:00. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 2) w pieniądzu - przelewem na konto Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie nr: PKO BP S.A. o/Konin 37 1020 2746 0000 3202 0019 9067 3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.word.konin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach