Przetargi.pl
Udzielenie Gminie Kobylin kredytu długoterminowego do kwoty: 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Burmistrz Kobylina ogłasza przetarg

 • Adres: 63-740 Kobylin, ul. Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5482401
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Kobylina
  ul. Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 1
  63-740 Kobylin, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5482401
  REGON: 41105054000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie Gminie Kobylin kredytu długoterminowego do kwoty: 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi udzielania kredytu polegającej na udzieleniu kredytu bankowego, długoterminowego do kwoty 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (kod CPV: 66.00.00.00; 66.11.00.00), na następujących warunkach: 1) kredyt złotowy; 2) okres kredytowania - 10 (dziesięć) lat; 3) oprocentowanie kredytu (zmienne obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M, stopa procentowa dla danego miesiąca będzie ustalana w oparciu o WIBOR 1M (ustalony na pierwszy dzień roboczy miesiąca danego okresu odsetkowego) powiększony o marżę banku, z zastrzeżeniem, że marża Banku nie ulega zwiększeniu w trakcie obowiązywania umowy kredytowej); 4) marża Wykonawcy, stała w okresie kredytowania (obowiązywania umowy); 5) karencja w spłacie kredytu - do 31.12.2014; 6) spłata kapitału - w ratach półrocznych (wysokości poszczególnych rat wg załącznika nr 5 do SIWZ pn. Planowane spłaty rat kapitału); 7) spłata odsetek - na bieżąco od kwoty uruchomionego kredytu, w okresach miesięcznych; wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu; w przypadku wcześniejszej spłaty części kapitału odsetki płatne będą od faktycznego zadłużenia (Uwaga: w przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu i odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty); 8) uruchomienie kredytu - bezgotówkowe, realizowane na zlecenie płatnicze kredytobiorcy; 9) zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową; 10) prowizja za uruchomienie kredytu pobierana przy uruchomieniu transzy i naliczana od kwoty uruchamianej transzy kredytu 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z części przyznanego kredytu, bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu niewykorzystania przyznanego kredytu; 12) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, przy czym ewentualna spłata nastąpi po zawiadomieniu Wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie przynajmniej z 10 dniowym wyprzedzeniem; 13) w przypadku wejścia Polski do strefy euro kredyt zostanie przewalutowany bez dodatkowych opłat; 14) ewentualne zmiany umowy nie będą powodowały żadnych opłat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 660000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kobylin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach