Przetargi.pl
Budowa tunelu foliowego z dostawą i montażem instalacji wewnętrznych - automatycznego systemu nawadniania i sterowania klimatem. Wykonanie zewnętrznej instalacji wodnej, telekomunikacyjnej i elektrycznej z zasilaniem rezerwowym oraz dostawa wyposażenia dodatkowego niezbędnego do realizacji zadania hodowli ex situ zagrożonych gatunków flory Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Wielkopolski Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-050 Jeziory, Jeziory
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8982300 , fax. 61 8982301
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Park Narodowy
  Jeziory
  62-050 Jeziory, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8982300, fax. 61 8982301
  REGON: 30199777600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: panstwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa tunelu foliowego z dostawą i montażem instalacji wewnętrznych - automatycznego systemu nawadniania i sterowania klimatem. Wykonanie zewnętrznej instalacji wodnej, telekomunikacyjnej i elektrycznej z zasilaniem rezerwowym oraz dostawa wyposażenia dodatkowego niezbędnego do realizacji zadania hodowli ex situ zagrożonych gatunków flory Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-montażowe: przygotowanie terenu pod budowę roboty w zakresie usuwania gleby roboty ziemne roboty w zakresie różnych nawierzchni roboty w zakresie budowy dróg roboty instalacyjne elektryczne instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych maszyny rolnicze inne prace pomocnicze, montażowe i wykończeniowe Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie ofert obejmujących produkty równoważne. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności. Materiały i elementy użyte do montażu powinny być fabrycznie nowe. Zadania będące przedmiotem niniejszej SIWZ powinny być zrealizowane zgodnie z ww. dokumentacją projektową SIWZ. Wykonawca wykonawcy zobowiązany jest są do zrealizowania zadania w takim zakresie, aby oddać do użytku Zamawiającemu kompletny i funkcjonalny namiot do hodowli roślin, wyposażony w automatyczny system nawadniania i automatyczny system sterowania warunkami klimatu oraz funkcjonalną zewnętrzną instalację wodną i elektryczną wraz zasilaniem awaryjnym, nawet jeśliby zakres robót i materiałów wykroczył poza ww. dokumentację projektową, która została sporządzona zgodnie z zasadami projektowania w tym zakresie, przez osobę upoważnioną oraz wg najlepszej wiedzy nt. stanu rzeczy. Warunki wykonywania i finansowania zadania: Wypłata wynagrodzenia nastapi, po podpisaniu protokołu odbioru realizacji całości zadania oraz wystawieniu prawidłowej faktury, w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego środków z funduszu celowego na wypłatę należności dla Wykonawcy. Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji na: wykonane roboty, instalacyjne i elektryczne, tunel foliowy Gwarancji producenta na zamontowane urządzenia. Gwarancja 5 letnia nie obejmuje powłoki foliowej namiotu jeżeli przekroczone zostało jej dopuszczalne obciążenie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w następujących wysokościach dla poszczególnych części zamówienia: Dla części 1 - 2000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych zero groszy Dla części 2 - 1500,00 zł, słownie: tysiąc pięćset złotych zero groszy Dla części 3 - 1000,00 zł, słownie: tysiąc złotych zero groszy 2.Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert. 1)w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: dane i numer rachunku bankowego Zamawiającego dla wpłaty wadium: Nr konta: 03 1130 1088 0001 3126 8390 0001 z adnotacją wadium - Budowa tunelu foliowego Wielkopolski PN część 2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3)w gwarancjach bankowych, 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych 5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.) Jeżeli wadium zostaje wniesione w formie określonej w pkt VIII.2. ppkt 2-5 oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą w oddzielnej kopercie. 3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 4. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 5. W przypadku niezabezpieczenia złożonej oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wielkopolskipn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach