Przetargi.pl
PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) NAWIERZCHNI UL. ŚREDZKIEJ W KOSTRZYNIE NA ODCINKU OD UL. GRUNWALDZKIEJ DO UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Burmistrz Gminy Kostrzyn Urząd Miejski w Kostrzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-025 Kostrzyn, ul. Dworcowa 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8178565 , fax. 61 8178191
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy Kostrzyn Urząd Miejski w Kostrzynie
  ul. Dworcowa 5 5
  62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8178565, fax. 61 8178191
  REGON: 00052816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kostrzyn.wlkp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) NAWIERZCHNI UL. ŚREDZKIEJ W KOSTRZYNIE NA ODCINKU OD UL. GRUNWALDZKIEJ DO UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa (modernizacja) nawierzchni ul. Średzkiej w Kostrzynie na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Powstańców Wielkopolskich - drogi powiatowej nr 2411P, w granicach administracyjnych miasta (odcinek o długości 386 m i szerokości 5,50 - 7,00 m), polegająca na wykonaniu robót drogowych w zakresie: 1) jezdni o nawierzchni asfaltowej: a) warstwa wyrównawcza powierzchni 1 920,00 m2, b) warstwa ścieralna i powierzchni 2 670,00 m2, 2) chodnika z kostki betonowej o powierzchni 100,00 m2. Do zadania Wykonawcy należy również sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w 5 -egzemplarzach, uzgodnionej w ZUD-zie. Koszty wykonania dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić w kosztach ogólnych. Minimalny wymagany okres gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę na wykonane zamówienie wynosi - 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót.Szczegółowy zakres robót został określony w: 1 DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - opracowanej w marcu 2014 r. przez firmę GLOB-PROJEKT Biuro Usług Projektowych, 60-175 POZNAŃ, ul. Kaczeńcowa 6 PRZEBUDOWA UL. ŚREDZKIEJ W KOSTRZYNIE NA ODCINKU OD UL. GRUNWALDZKIEJ DO UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, na którą składa się: 1) Projekt wykonawczy ROBOTY DROGOWE 2) STWiOR - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - ROBOTY DROGOWE. 2 PRZEDMIARZE ROBÓT - kosztorysie ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 5 do oferty Przedmiar robót + kosztorys ofertowy dotyczący robót drogowych. Rozliczanie robót nastąpi na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robot, zgodnie z dokumentacją projektową. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Oferent jest zobowiązany ująć w cenie jednostkowej. Do obliczenia ceny ofertowej brutto Wykonawca przyjmuje stawkę podatku VAT 23% - jak dla robót budowlanych. UWAGI: 1) Na planie sytuacyjny podano błędną informację o wykonaniu nakładki na szer. 0,50 m z mieszanki SMA 11, a powinno być z betonu asfaltowego AC 11S. 2) Wszystkie nazwy producentów materiałów, urządzeń itp. użyte przypadkowo w dokumentacji projektowej, w przedmiarach robót oraz innych dokumentach należy traktować wyłącznie jako informacje pomocnicze. Możliwe jest stosowanie produktów innych producentów spełniających kryteria i wymogi określone za pomocą parametrów technicznych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 3) W przypadku zaistnienia konieczności (w trakcie trwania realizacji robót) zastosowania robót lub materiałów zamiennych i dodatkowych w sytuacjach uzasadnionych w protokole konieczności (na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy) i za obustronną zgodą, wycena może być dokonana wyłącznie na podstawie cen i stawek określonych w ofercie, a w przypadku ich braku w oparciu o analizę i wycenę własną z zachowaniem stawek określonych w ofercie przy uwzględnieniu cen zawartych w powszechnie stosowanych katalogach cen materiałów i prac budowlanych, jeżeli określone stawki nie zostały wskazane w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rabatu. 4) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 5) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania Wykonawcy realizującemu zamówienie, zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 7) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 8) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców, chyba że taka potrzeba zajdzie. 9) Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenie korespondencji drogą elektroniczna lub fax-em. Terminy 1. Rozpoczęcie robót i przekazanie placu budowy - max 2 dni od daty zawarcia umowy. 2. Planowany termin zakończenia realizacji robót 10.12.2014 r. 3. Termin podpisania ostatecznego protokółu pogwarancyjnego bezusterkowego - 60 miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 900,00 zł (słownie osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100). 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. t.j. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń Gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadniania, zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Wyżej wymienione zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy. 6) Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń. 3. Miejsce i sposób i termin wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING BANK ŚLĄSKI SA Oddział w Kostrzynie nr rachunku: 26 1050 1520 1000 0022 4573 0391. Na przelewie należy umieścić informację Wadium do przetargu nieograniczonego na przebudowę (modernizację) nawierzchni ul. Średzkiej w Kostrzynie (na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Powstańców Wielkopolskich) 2) Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, pok. 01 - sekretariat - I p. w kopercie. Na kopercie należy umieścić informację Wadium do przetargu nieograniczonego na przebudowę (modernizację) nawierzchni ul. Średzkiej w Kostrzynie (na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Powstańców Wielkopolskich) oraz nazwę i dane adresowe Wykonawcy. 3) do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 4) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 30 września 2014 r. do godziny 09:00, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom (zgodnie z ich dyspozycją) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6 ppkt. 2) SIWZ. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Ponowne wniesienie wadium Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 4) ppkt. 2), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/kostrzynm/bip/przetargi/specyfikacja-siwz-zmiany-i-odpowiedzi/20141.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach