Przetargi.pl
PN 30/09/2014 - wsparcie CheckPoint

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8582091 , fax. 061 8525954
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
  ul. Noskowskiego 12/14 12/14
  61-704 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8582091, fax. 061 8525954
  REGON: 00000000849327
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.man.poznan.pl/online/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka naukowo-badawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN 30/09/2014 - wsparcie CheckPoint
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja usług wsparcia technicznego dla wszystkich produktów CheckPoint posiadających aktualnie wsparcie techniczne na koncie 0005261630 (jest to konto Zamawiającego dot. produktów CheckPoint). Produkty CheckPoint objęte usługą wsparcia technicznego wykazano poniżej: 1. CPSG-P407I-CPSM-PU003 Check Point Security bundle - including SG407i and SMU003: a. CPSB-FW FireWall blade b. CPSB-IA Check Point Identity Awareness blade c. CPSB-VPN Check Point IPSEC VPN Blade d. CPSB-AND Check Point Advanced Networking e. CPSB-ACCL Check Point Acceleration and Clustering blade f. CPSB-NPM Check Point Network Policy Management blade g. CPSB-EPM Check Point Endpoint Policy Management h. CPSB-LOGS Check Point Logging and Status blade 2. CPSG-P407I-HA Security Gateway (for HA) with 4-cores container (for unlimited users) and FW, IA, VPN, IPS, ACCL, ADN, APCL: a. CPSB-FW-HA FireWall blade for High Availability b. CPSB-IA-HA Check Point Identity Awareness blade c. CPSB-VPN-HA Check Point IPSEC VPN blade for High Availability d. CPSB-ADN-HA Check Point Advanced Networking blade for High Availability e. CPSB-ACCL-HA Check Point Acceleration and Clustering blade for High Availability 3. oraz a. Dla CPSG-P407I-CPSM-PU003 - CPSB-IPS-M-1Y Check Point IPS Blade - for mid appliances and pre-defined systems b. Dla CPSG-P407I-HA - CPSB-IPS-M-1Y-HA Check Point IPS Blade - for mid appliances and pre-defined systems for High Availability Oferowane wsparcie powinno uprawniać do dostępu do pomocy technicznej producenta, jak również do korzystania z nowych wersji oprogramowania oraz ukazujących sie poprawek i uzupełnień. Wsparcie technicznie na rzecz Zamawiającego będzie świadczone przez Wykonawcę we współpracy z producentem. Wykonawca musi posiadać statusu partnera technologicznego firmy Checkpoint w zakresie świadczenia usług wsparcia technicznego - CheckPoint Certified.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 722532005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 Pzp Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.man.poznan.pl/online/zampub.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach