Przetargi.pl
Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Ostrowitem i Giewartowie do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

Gmina Ostrowite ogłasza przetarg

 • Adres: 62-402 Ostrowite, ul. Lipowa 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2765121 , fax. 063 2765160
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ostrowite
  ul. Lipowa 2 2
  62-402 Ostrowite, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2765121, fax. 063 2765160
  REGON: 31101939000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowite.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Ostrowitem i Giewartowie do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa doposażenia oddziałów przedszkolnych oraz urządzenie placów zabaw w ramach projektu - Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Ostrowitem i Giewartowie do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym realizowanego z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - umowa Nr POKL.09.01.01-30-085/13. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: CZĘŚĆ 1: Place Zabaw 1: Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw (SP Giewartów) 1 kpl 2: Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw (SP Giewartów) 1 kpl 3: Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw (SP Ostrowite) 1 kpl 4: Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw (SP Ostrowite) 1 kpl CZĘŚĆ 2: Sprzęt ICT 1: Zakup sprzętu ICT (SP Giewartów) 1 kpl 2: Zakup sprzętu ICT (SP Ostrowite) 1 kpl CZĘŚĆ 3: Dostosowanie toalet, zakup i dostawa mebli i wyposażenia lub doposażenia, zabawki, pomoce dydaktyczne artykuły plastyczne 1: Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci (SP Giewartów) 1 kpl 2: Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach (SP Giewartów) 1 kpl 3: Meble i wyposażenie (SP Giewartów) 1 kpl 4: Zakup wyposażenia wypoczynkowego (SP Giewartów) 1 kpl 5: Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych (SP Giewartów) 1 kpl 6: Zabawki i pomoce dydaktyczne - komplet zabawek (SP Giewartów) 1 kpl 7: Pomoce dydaktyczne (SP Giewartów) 1 kpl 8: Artykuły plastyczne (SP Giewartów) 1 kpl 9: Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi (SP Giewartów) 1 kpl 10: Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci (SP Ostrowite) 1 kpl 11: Modernizacja toalet dla personelu (SP Ostrowite) 1 kpl 12: Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach (SP Ostrowite) 1 kpl 13: Wyposażenie lub doposażenie kuchni (SP Ostrowite) 1 kpl 14: Meble i wyposażenie (SP Ostrowite) 1 kpl 15: Zakup i montaż rolet okiennych (SP Ostrowite) 1 kpl 16: Zakup wyposażenia wypoczynkowego (SP Ostrowite) 1 kpl 17: Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych (SP Ostrowite) 1 kpl 18: Zabawki i pomoce dydaktyczne - komplet zabawek (SP Ostrowite) 1 kpl 19: Pomoce dydaktyczne (SP Ostrowite) 1 kpl 20: Artykuły plastyczne. (SP Ostrowite) 1 kpl 21: Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi (SP Ostrowite) 1 kpl Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć specyfikację oferowanych pakietów potwierdzających spełnienie warunków postawionych i pozwalającą na dokonanie oceny pod względem spełnienia warunków Zamawiającego.1 Kody opisujące przedmiot zamówienia Słownik CPV: Główny przedmiot: 39162100-6- Pomoce dydaktyczne Dodatkowe przedmioty: 30213000-5 - Komputery osobiste 38652100-1 - Projektory 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe 37535000-7 - Karuzele, huśtawki, wyposażenie strzelnic i parków zabaw 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy 48190000-6 - Pakiety oprogramowania edukacyjnego 32322000-6 - Urządzenia multimedialne 32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 39515410-2 - Rolety wewnętrzne 39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ. 3 Zamawiający posiada opracowaną dokumentację doposażenia stanowiącego element wniosku o dofinansowanie i umowy dotacji - komplet dokumentacji stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 4 Zamawiający posiada opracowane dokumentacje zgłoszeniowe:, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - komplet dokumentacji technicznej stanowi załącznik do niniejszej SIWZ., 5 Roboty należy wykonywać siłami własnymi lub z udziałem podwykonawców Przedmiot zamówienia należy wykonać, zgodnie z opracowaną dokumentacją zgłoszeniową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami, polskim Prawem Budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi przepisami w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia. 6 Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda aby wykonawca przedstawił, jaki zakres zamówienia będzie realizować podwykonawcami, a jaki będzie realizował samodzielnie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne. 7 Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia dostarcza wykonawca zgodnie z opracowaną dokumentacją, specyfikacjami technicznymi i przedmiarem. 8 Zastosowane do wbudowania materiały, dostarczone wyroby i urządzenia winny posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań i kontroli jakości. 9 Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi oraz socjalnymi dla pracowników Wykonawcy - konieczne jest zorganizowanie odpowiedniego zaplecza budowy w ramach oferty. 10 Ze względu na bliskość szkół oraz niebezpieczeństwo przypadkowego zdarzenia losowego z udziałem dzieci, Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia rejonu wykonywanych prac oraz do prowadzenia robót w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu zatrudnionych pracowników i użytkowników, dzieci i pracowników szkół, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż., oraz opracowania i bieżącego aktualizowania z inspektorem nadzoru zamawiającego postępu realizacji robót. 11 W trakcie wykonywania bezpiecznych nawierzchni Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenów przyległych i mieszczących się tam urządzeń, tak by nie zabrudzić nie zniszczyć i nie uszkodzić klejami lub innymi substancjami koniecznymi do wykonania nawierzchni. 12 Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji bez ograniczeń jej zakresu na całość robót na okres co najmniej 60 m-cy i wszystkich dostarczonych materiałów, urządzeń i sprzętu na okres co najmniej 36 m-cy objętych umową licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w pełnej sprawności technicznej przedmiotu umowy, bezpłatnego świadczenia usług obejmujących usuwanie usterek i wszelkich nieprawidłowości oraz przeprowadzania konserwacji i przeglądów technicznych w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy. 13 Wskazane w dokumentacji materiały, wyroby, urządzenia zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą standardu. Zamawiający dopuszcza użycie równoważnych materiałów, wyrobów i urządzeń pod warunkiem, że zaproponowane w ofercie są istotnie równoważne z określonymi w dokumentacji technicznej pod względem parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych. Zaoferowanie urządzeń, wyrobów lub materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu. Zamawiający wymaga wykazania (udokumentowania) równoważności wprowadzonych zamienników. Ciężar udowodnienia, że produkt jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 14 Dostawę należy wykonywać siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa, zgodnie z wymogami SIWZ i innymi przepisami w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia. Dostawa na koszt Wykonawcy do siedziby SP Ostrowite (zakres dt. SP Ostrowite) i do siedziby SP Giewartów (zakres dt. SP Giewartów).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: - dla części 1: 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100) - dla części 2: 1 400,00 zł (słownie : jeden tysiąc czterysta złotych 00/100) - dla części 3: 3 400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych 00/100) 2. Forma wadium. a) Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 2007r, Nr 42, poz. 275, z póżn. zm.). 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić: a)przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Oddział Ostrowitem nr 52 8542 0001 1100 2365 0011 4463 z dopiskiem Wadium - Oddziały przedszkolne Gminy Ostrowite - część nr b) W pozostałych wypadkach wadium należy złożyć w formie oryginału w Sekretariacie w Urzędzie Gminy Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite w odrębnej kopercie niż oferta. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego i opisane według poniższego wzoru: Wadium - Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Ostrowitem i Giewartowie do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym - część nr 4. Termin wniesienia wadium: Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt 7. 2) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Ponowne wniesienie wadium Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5, pod punkt. 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 7. Utrata wadium: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na pisemne wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrowite.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach