Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa sali wiejskiej w Topoli-Osiedle

Gmina Przygodzice ogłasza przetarg

 • Adres: 63-421 Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 5927722 , fax. 062 5927000
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przygodzice
  Plac Powstańców Wielkopolskich 2 2
  63-421 Przygodzice, woj. wielkopolskie
  tel. 062 5927722, fax. 062 5927000
  REGON: 25085519100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przygodzice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa sali wiejskiej w Topoli-Osiedle
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest Rozbudowa i przebudowa sali wiejskiej w Topoli-Osiedle. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Roboty termomodernizacyjne, w tym: izolacja fundamentów, dach - izolacja, pokrycie, obróbki, orynnowanie (część wysoka i część istniejąca), stolarka okienna, parapety, elewacja, ocieplenie 2. Roboty wykończeniowe, wewnętrzne, 3. Roboty nawierzchniowe, w tym: rozbiórki, nowe nawierzchnie 4. Roboty towarzyszące, 5. Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych, w tym; instalacja odgromowa 6. Instalacja gazu - od gazomierza do kotłowni, 7. Wentylacja.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.przygodzice.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach