Przetargi.pl
Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Matuszewskiego 9/6 w Śremie

Urząd Miejski w Śremie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-100 Śrem, pl. 20 Października 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (061) 2835225 w. 104 , fax. 061 2835337
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Śremie
  pl. 20 Października 1 1
  63-100 Śrem, woj. wielkopolskie
  tel. (061) 2835225 w. 104, fax. 061 2835337
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srem.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Matuszewskiego 9/6 w Śremie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie zadania - remont lokalu mieszkalnego przy ul. Matuszewskiego 9/6 w Śremie. W zakres prac wchodzą m.in.: a) roboty rozbiórkowe; b) instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o. i gaz; c) instalacje elektryczne; d) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; e) naprawa podłóg; f) tynkowanie; g) roboty malarskie; h) kładzenie płytek; i) roboty budowlane wykończeniowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451113001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 500.00 zł (słownie: pięćset 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srem.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach