Przetargi.pl
Remont łazienek w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku

Gmina Rogoźno ogłasza przetarg

 • Adres: 64-610 Rogoźno, ul. Nowa 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 26 84 400 , fax. 67 26 18 075
 • Data zamieszczenia: 2016-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rogoźno
  ul. Nowa 2 2
  64-610 Rogoźno, woj. wielkopolskie
  tel. 67 26 84 400, fax. 67 26 18 075
  REGON: 57079142500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rogozno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont łazienek w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Remont sanitariatów w.c .męskie i damskie Roboty rozbiórkowe: 1. roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu III) m3. 2,880 2. przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. szt. 1.00 3. zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV m3 2.80 4. demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 4.00 5. demontaż umywalki kpl. 4.00 6. demontaż ustępu z miską fajansową kpl. 5.00 7. demontaż baterii natryskowej szt 2.00 8. demontaż brodzika lub basenu natryskowego krotność = 0.6 kpl. 2.00 9. demontaż kompletnego urządzenia do podgrzewania wody (bojlera) kpl. 2.00 10.demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianie m 69.00 11.demontaż grzejnika kpl. 3.00 12.rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych m2 64.68 13.rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 23.32 14.demontaż opraw oświetleniowych szt. 8.00 15.demontaż nieuszczelnionego łącznika szt. 4.00 16.demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych szt. 6.00 17.demontaż przewodów układanych pod tynkiem m 126.00 18.zeskrobanie i zmycie starej farby m2 66.28 19.wykucie z muru i wstawienie nowych okien m2 3.50 20.wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych m2 5.04 21.wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność = 4 m3 7.60 Roboty budowlane: 22.ułożenie nadproży prefabrykowanych m 4,80 23.przecieranie istniejących tynków zewnętrznych m2 130.96 24.dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów m2 23.32 25.dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian m2 43.96 26.licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2 64.68 27.posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej m2 23.32 28.ścianki ustępowe z profili aluminiowych, wypełnione płyta laminowaną m2 25.20 Roboty elektryczne: 29.wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na wyłącznik wyp. 4.00 30.wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wyp. 6.00 31.wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z wyp. 8.00 32.montaż opraw oświetleniowych zawieszanych żarowych kpl. 8.00 Roboty wod-kan i c.o. 33.montaż grzejnika 120 x 60 kpl. 3.00 34.rurociągi wod.-kan. wraz z przeróbkami kpl. 2.00 35.urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl. 2.00 36.montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego z kabiną kpl. 2.00 37.baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr. 15 mm szt. 2.00 38.montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany kompakt kpl. 5.00 39.montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt. 4.00 40.baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nom. 15 mm szt. 4.00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451113001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 900,- zł (słownie: dziewięćset zł.00/100) w formach przewidzianych w ustawie z dni 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 45. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Gminy Rogoźno, ul. Nowa 2,64-610 Rogoźno Bank: BS Czarnków, o/Rogoźno, Nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 Do oferty należy załączyć potwierdzenie dokonania operacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogozno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach