Przetargi.pl
Remont szklarni Nr 3 w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie, ul. Wiosny Ludów 27

COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-022 Słupia Wielka, Słupia Wielka 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 2852307 , fax. 61 2852307
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej
  Słupia Wielka 1 1
  63-022 Słupia Wielka, woj. wielkopolskie
  tel. 61 2852307, fax. 61 2852307
  REGON: 30163140800101
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupia-wielka.coboru.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont szklarni Nr 3 w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie, ul. Wiosny Ludów 27
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac określa Kosztorys ślepy. Skrócony opis: Remont szklarni Nr 3 polegać będzie na rozszkleniu dachu i ścian i usunięciu szkła z demontażu , rozbiórce istniejącej konstrukcji drewnianej dachu i ścian, rozbiórce płatwi z kątowników, zamontowaniu nowych płatwi z I 100, montażu słupków ściennych z I 100, montażu szpros z teownika 30 w dachu i ścianach, wbetonowaniu kątownika w ścianę betonową, szkleniu dachu i ścian na silikon szklarski, wykonaniu i montażu nowych okien metalowych w dachu i ścianach, wykonaniu nowych drzwi w ścianie szczytowej szklarni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.slupia-wielka.coboru.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach