Przetargi.pl
Remont ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85 , fax. 058 6622841
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
  ul. 10 Lutego 24 24
  81-364 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85, fax. 058 6622841
  REGON: 22035628700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu ul. Chwaszczyńskiej, na odcinku od ul. Małe Karwiny do stacji paliw, na długości ok.250 mb, w Gdyni. 2. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się : a) rozebranie zniszczonej nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej wraz z obrzeżami i krawężnikami, b) ustawienie krawężników, oporników i obrzeży, c) wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z podbudową, d) wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, w ciągu ścieżki rowerowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik A do siwz, b) przedmiar robót - załącznik B do siwz, c) plan sytuacyjny - załącznik C do siwz. 4. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 38 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/sciezkachwaszczynska
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach