Przetargi.pl
Usługi ubezpieczeniowe z podziałem na zadania: Część A- Zadanie I: Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa Część B- Zadanie II: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa - Wejherowskie Centrum Kultury - Filharmonia Kaszubska

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, pl. Jakuba Wejhera 8
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 677 71 15
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
  pl. Jakuba Wejhera 8 8
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 58 677 71 15
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi ubezpieczeniowe z podziałem na zadania: Część A- Zadanie I: Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa Część B- Zadanie II: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa - Wejherowskie Centrum Kultury - Filharmonia Kaszubska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi ubezpieczeniowe z podziałem na zadania: Część A ZADANIE I: UBEZPIECZENIE MIENIA, KOMUNIKACYJNE ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIASTA WEJHEROWA: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych, Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia komunikacyjne; Część B- ZADANIE II: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIASTA WEJHEROWA - WEJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY - FILHARMONIA KASZUBSKA: Ubezpieczenie mienia od na bazie wszystkich ryzyk -all risk-, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części A zadania I i Części B zadania II z uwzględnieniem Części C-Pozostałe warunki ubezpieczenia dla Zadania I i Zadania II stanowi załącznik nr I do SIWZ. Wykazy mienia znajdują się w załącznikach: nr IA, nr IB, nr IC, nr ID. Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń I E - do Części A- Zadanie I i do Części B -Zadanie II.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zaakceptowanie klauzul fakultatywnych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach