Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i ubezpieczeniem, drukarek i urządzeń sieciowych w ramach realizacji projektu Społeczeństwo informacyjne - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Tuchomie - III Etap

Gmina Tuchomie ogłasza przetarg

 • Adres: 77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8215040 , fax. 059 8215056
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuchomie
  ul. Jana III Sobieskiego 16 16
  77-133 Tuchomie, woj. pomorskie
  tel. 059 8215040, fax. 059 8215056
  REGON: 77097959400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tuchomie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i ubezpieczeniem, drukarek i urządzeń sieciowych w ramach realizacji projektu Społeczeństwo informacyjne - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Tuchomie - III Etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i ubezpieczeniem, drukarek i urządzeń sieciowych w ramach realizacji projektu Społeczeństwo informacyjne - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Tuchomie - III Etap, realizowanego w zakresie Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)Dostawę komputerów stacjonarnych dla jednostek podległych - 36 szt 2) Dostawę programów operacyjnych do komputerów stacjonarnych dla jednostek podległych- 36 szt 3) Dostawę oprogramowania biurowego do komputerów stacjonarnych dla jednostek podległych- 36 szt 4) Dostawę programów zabezpieczających do komputerów stacjonarnych dla jednostek podległych- 36 szt 5) Dostawę programów do kontroli rodzicielskiej do komputerów stacjonarnych dla jednostek podległych- 36 szt 6) Dostawę listew zasilających do komputerów stacjonarnych dla jednostek podległych- 36 szt 7) Dostawę laptopów dla jednostek podległych- 9 szt 8) Dostawę programów operacyjnych do laptopów dla jednostek podległych- 9 szt 9) Dostawę oprogramowania biurowego do laptopów dla jednostek podległych- 9 szt 10) Dostawę programów zabezpieczających do laptopów dla jednostek podległych- 9 szt 11) Dostawę programów do kontroli rodzicielskiej do laptopów dla jedn podległych- 9 szt 12) Dostawę listew zasilających do laptopów dla jednostek podległych- 9 szt 13) Dostawę laptopów dla gospodarstw domowych - 45 szt 14) Dostawę programów operacyjnych dla gospodarstw domowych - 45 szt 15) Dostawę oprogramowania biurowego dla gospodarstw domowych - 45 szt 16) Dostawę programów zabezpieczających dla gospodarstw domowych - 45 szt 17) Dostawę programów do kontroli rodzicielskiej dla gospodarstw domowych - 45 szt 18) Dostawę licencji umożliwiających użyczenie programów operacyjnych gospodarstwom domowym - 45 szt 19) Dostawę listew zasilających dla gospodarstw domowych - 45 szt 20) Dostawę drukarek dla jednostek podległych - 2 szt. 21) Dostawę urządzeń sieciowych dla jednostek podległych - 2 szt. 22) Ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 90 szt. 3. Wymagania w zakresie innych cech: 1) komputery i pozostałe urządzenia muszą być fabrycznie nowe, 2) urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim, o ile zostały wydane przez ich producenta, 3) do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie kable niezbędne do ich prawidłowego uruchomienia i użytkowania, 4) Wykonawca dokona instalacji, konfiguracji sprzętu komputerowego wraz z wymaganym oprogramowaniem biurowym i antywirusowym tak, aby był on gotowy do pracy po przekazaniu beneficjentowi ostatecznemu i aby nie była konieczna jego ingerencja; 5) zestawy komputerowe zostaną użyczone wraz z oprogramowaniem na podstawie umów użyczenia na cele nie komercyjne beneficjentom ostatecznym projektu wyłonionym w przeprowadzonym naborze w ramach projektu pn.: Społeczeństwo informacyjne - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Tuchomie - III Etap. Zamawiający nie wyklucza ewentualnych zmian podmiotów na rzecz których następować będzie użyczenie. W/w zestawy będą wykorzystywane przez cały okres trwania projektu. 6) licencje dostarczone wraz z komputerem muszą być udzielone na czas nieokreślony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do użyczenia oprogramowania na dowolny okres beneficjentom ostatecznym projektu (gospodarstwa domowe) na podstawie umów użyczenia; 7) inne wymagane dokumenty: dotyczące sprzętu oraz ilości zamawianego sprzętu zostały określone zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - specyfikacje techniczne sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca udziela gwarancji określonej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - specyfikacje techniczne sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 5. Wykonawca jest zobowiązany do podania szczegółowych konfiguracji oferowanych urządzeń zgodnie z treścią Załącznika Nr 2 do SIWZ, przy czym parametry techniczne i okresy gwarancji określone w Specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowany sprzęt. Wykonawca może zaoferować lepsze parametry sprzętu pod warunkiem, że nie powodują one dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego w stosunku do ceny oferowanej Wykonawcy. 6. W wypełnionej tabeli w formularzu oferty, Wykonawca podaje nazwę producenta, model oferowanego sprzętu oraz nazwy oferowanego oprogramowania wraz z rodzajami licencji, a także oferowane okresy gwarancji. 7. Dostawy muszą być wykonane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. 8. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy 4) Wymagane jest określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 9. Zamówienie zostanie w pełni zrealizowane z materiałów wyłącznie nowych, które zapewni Wykonawca. Ponadto Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt do wykonania niniejszego zamówienia. 10. W/w sprzęt (każdy element) należy oznaczyć plakietkami informacyjnymi wykonanymi zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego, zawartymi w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu - do pobrania na stronie internetowej: www.poig.gov.pl - (link Zasady Promocji), zawierającymi logo Zamawiającego. Zestawy komputerowe należy oznaczyć naklejkami ewidencyjnymi zgodnie ze wzorem: UG/ZK/POIG-III/x/14 (x - kolejny numer dla danego elementu od 1-90). 11. Do przedmiotowej dostawy należy dołączyć wypełnione zestawienie stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ. Uwaga: Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający użył konkretnych nazw materiałów lub nazw producentów lub innych opisów, które wskazywałyby na konkretną rzecz lub konkretnego producenta, czy dostawcę oznacza to zapis przykładowy. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rzeczy równoważnych, tj. takich, które posiadają parametry nie gorsze od wskazanych i gwarantują osiągnięcie zakładanych wydajności. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych dokumentów, certyfikatów i norm Zamawiający dopuszcza przedłożenie i wskazanie dokumentów, certyfikatów i norm równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 8.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.tuchomie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach