Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie przygotowania całodziennych posiłków dla pacjentów Szpitala ZDROWIE Sp. z o.o. w Kwidzynie w systemie cateringowym. Nr sprawy: 11/2014

"Zdrowie" Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Hallera 31
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 6458300 , fax. 055 6458310
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Zdrowie" Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Hallera 31 31
  82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie
  tel. 055 6458300, fax. 055 6458310
  REGON: 19250877800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nzoz-zdrowie.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie przygotowania całodziennych posiłków dla pacjentów Szpitala ZDROWIE Sp. z o.o. w Kwidzynie w systemie cateringowym. Nr sprawy: 11/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowania całodziennych posiłków dla pacjentów (dorosłych i dzieci) Szpitala ZDROWIE Sp. z o.o. w Kwidzynie w systemie cateringowym na bazie kuchni Wykonawcy, wraz z dowozem posiłków do kuchenek oddziałowych szpitala. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji zamówienia obowiązujących przepisów, m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późniejszymi zmianami). Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za: a) za właściwe przechowywanie środków spożywczych (z uwzględnieniem segregacji, utrzymania odpowiedniej temperatury i innych warunków przechowywania, stan opakowań, itp.); b) przestrzeganie terminów ważności artykułów spożywczych; c) higienę produkcji; d) sposób wydawania żywności i jej transport; e) jakościową i ilościową ocenę sposobu żywienia. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia do ZDROWIE Sp. z o.o. w Kwidzynie, ul. gen. Józefa Hallera 31 Wykonawca dostarczy i rozładuje przedmiot zamówienia na koszt własny. Wykonawca zapewni termin płatności w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553220003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Miejsce dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (odległość od siedziby Wykonawcy)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nzoz-zdrowie.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach