Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP13/A/7/2014

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, ul. Lęborska 13
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8228500 , fax. 59 822 39 90
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.
  ul. Lęborska 13 13
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 59 8228500, fax. 59 822 39 90
  REGON: 22079963600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.spzoz.bytow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych ZP13/A/7/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, zwanych dalej artykułami medycznymi, dla potrzeb oddziałów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., zamawianych przez Dział Farmacji wg załączonego do SIWZ zestawienia. Artykuły medyczne będą dostarczane na koszt i ryzyko Wykonawcy w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osoby upoważnione oraz wg cen określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ, który każdy oferent zobowiązany jest wypełnić i dołączyć do formularza ofertowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411104
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.spzoz.bytow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach